Najem powierzchni na automaty vendingowe

3 miesiące temu

Ogłosze­nie o prze­targu na dwa automaty samoob­słu­gowe typu „vending”

Prezes Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. ogłasza prze­targ pisemny nieogranic­zony na wyna­jem powierzchni pod insta­lację dwóch automatów vendin­gowych w budynku Szpi­tala Powia­towego (Izba Przyjęć), 43200 Pszczyna, ul. Witolda Antesa 11.

1. Przed­miotem prze­targu jest: wyna­jem powierzchni o łącznej powierzchni użytkowej 2 m2 zna­j­du­jącej się w budynku Szpi­tala Powia­towego (Izba Przyjęć), 43200 Pszczyna, ul. Witolda Antesa 11, będącej przed­miotem dzierżawy na pod­stawie umowy zawartej pomiędzy Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. a Powiatem Pszczyńskim, pod insta­lację 2 automatów vendingowych:

a) 1m2 powierzchni z przez­nacze­niem pod jeden samoob­słu­gowy automat typu „vend­ing” do dys­try­bucji napo­jów gorą­cych umożli­wia­jący doko­nanie płat­ności za zaku­pi­ony pro­dukt za pomocą monet oraz bankowych kart płatniczych,

b) 1m2 powierzchni z przez­nacze­niem pod jeden samoob­słu­gowy automat typu „vend­ing” do dys­try­bucji napo­jów zim­nych oraz przekąsek umożli­wia­jący doko­nanie płat­ności za zaku­pi­ony pro­dukt za pomocą monet oraz bankowych kart płatniczych.

2. Ter­min najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia pod­pisa­nia umowy.

3. Wysokość czyn­szu i ter­min zapłaty: Cena wywoław­cza do prze­targu – miesięczny czynsz najmu w wysokości 300 zł za całą powierzch­nię do wyna­ję­cia, tj. 2m². Stawka miesięcznego czyn­szu najmu uzyskana w prze­targu pow­ięk­szona o podatek VAT płatna będzie w ter­minie do 14 – tego każdego miesiąca, po otrzy­ma­niu fak­tury. Pomieszcze­nie wyposażone jest w insta­lację elek­tryczną 230V.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisem­nej (wzór for­mu­la­rza ofer­towego stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kop­er­cie, opa­tr­zonej pieczątką oferenta, z napisem:

Prze­targ ofer­towy na wyna­jem powierzchni pod insta­lację dwóch automatów vendin­gowych w budynku Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie (43200 Pszczyna), ul. Witolda Antesa 11

For­mu­larz ofer­towy należy złożyć wraz z następu­ją­cymi załącznikami:

  • wypis z KRS lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­ności gospo­dar­czej aktu­alne na dzień składa­nia oferty,
  • zaak­cep­towany przez Oferenta pro­jekt umowy, który stanowi Załącznik Nr 2
  • stosowne pełnomoc­nictwo upoważ­ni­a­jące do reprezen­tacji, w przy­padku osób nie ujawnionych w KRS lub ewidencji dzi­ałal­ności gospodarczej
  • doku­men­tacja tech­niczna zaw­ier­a­jąca opis i para­me­try tech­niczne instalowanych urządzeń wraz z doku­mentem potwierdza­ją­cym, że instalowany sprzęt nie stanowi zagroże­nia dla emisji lub odbioru ist­nieją­cych urządzeń, aparatury szpi­tal­nej oraz odbioru pro­gramów telewiz­yjnych, zdal­nych alar­mów oraz służb zna­j­du­ją­cych się na tere­nie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie, uży­wa­ją­cych częs­totli­wości radiowych

Oferty należy składać lub przesłać w ter­minie do dnia 31.05.2019r. do godz. 10.00 na adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie ul. Witolda Antesa 11 43200 Pszczyna

Otwar­cie ofert nastąpi 31.05.2019r. o godz. 12.00 w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie.

Umowę najmu należy pod­pisać w ciągu 3 dni od czasu zaw­iadomienia Ofer­en­tów o wyniku przetargu.

Orga­ni­za­tor prze­targu zas­trzega sobie prawo zmi­any warunków prze­targu oraz prawo odstąpi­enia od prze­targu bez poda­nia przyczyny.

Odpowiedzial­ność za wyna­j­mowaną powierzch­nię ponosi w całości Najemca.

Z wzorem umowy można zapoz­nać się w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie ul. Witolda Antesa 11 oraz na stronie inter­ne­towej szpi­tala: www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

Dodatkowe infor­ma­cje można uzyskać w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie ul. Witolda Antesa 11 pod nr tele­fonu 32 214 83 00 lub pod adresem mailowym: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Ogłosze­nie o zmi­anie treści ogłoszenia

Zał 1 For­mu­larz ofer­towy automaty

Zał 2 Umowa najmu automaty

Rozstrzyg­nię­cie postępowania