Najem powierzchni pod poradnie

3 miesiące temu

Prze­targ na najem powierzchni pod dzi­ałal­ność poradni

Prezes Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. ogłasza prze­targ pisemny nieogranic­zony na wyna­jem powierzchni zna­j­du­ją­cych się na parterze budynku przy ulicy dr Antesa 11 w Pszczynie z przez­nacze­niem na prowadze­nie poradni spec­jal­isty­cznej opieki zdrowot­nej dla dorosłych z wyłącze­niem pro­fili poradni prowad­zonych przez Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

1. Przed­miotem prze­targu jest: wyna­jem 2 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 17,65 m2 oraz 16,90 m2 zna­j­du­ją­cych się na parterze budynku Szpi­tala Powia­towego przy ulicy dr Antesa 11, który stanowi przed­miot dzierżawy na pod­stawie umowy zawartej pomiędzy Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. a Powiatem Pszczyńskim. Lokale przez­nac­zone są do prowadzenia poradni poradni spec­jal­isty­cznej opieki zdrowot­nej z wyłącze­niem poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej. Lokal wyposażony jest w insta­lacje: elek­tryczną, wodno – kanal­iza­cyjną. Ogłasza­jący prze­targ zapew­nia dostęp do ogóln­o­dostęp­nego pomieszczenia higieniczno-​sanitarnego wyposażonego w miskę ustępową, umy­walkę, kosz na odpady, środki higieny oso­bis­tej oraz do wspól­nej dla wszys­t­kich poradni przestrzeni korytarza.

2. Ter­min najmu: Umowa najmu zostanie zawarta do 31 października 2019 r.

3. Wysokość czyn­szu i ter­min zapłaty: Cena wywoław­cza do prze­targu – miesięczny czynsz najmu w min­i­mal­nej wysokości 30,31 zł netto za m2 powierzchni do wyna­ję­cia. Stawka miesięcznego czyn­szu najmu uzyskana w prze­targu pow­ięk­szona o podatek VAT płatna będzie w ter­minie do 14 – tego każdego miesiąca, po otrzy­ma­niu fak­tury. Oprócz czyn­szu Najemca zobow­iązany będzie do ponoszenia opłat za energię elek­tryczną, energię cieplną, wodę i kanal­iza­cję, opłat z tytułu zapewnienia utrzy­ma­nia lokalu w czys­tości oraz wyposaże­nia pomieszczenia higieniczno-​sanitarnego w środki higieny, zgod­nie z wylic­zonym rycza­łtem pro­por­cjon­al­nie do naj­mowanej powierzchni lokalu, odpady – według deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta, odpady medy­czne oraz podatek od nieruchomości.

4. Wysokość wadium: 1000 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. PKO Bank Pol­ski 12 1020 2528 0000 0302 0486 5798 w ter­minie do dnia 10.06.2019 r. Wadium wpła­cone przez wygry­wa­jącego prze­targ zostanie zal­ic­zone na poczet czyn­szu, a wadia wpła­cone przez pozostałych uczest­ników zostaną wypła­cone na konto uczest­nika po złoże­niu prośby na piśmie. Wadium ulega przepad­kowi na rzecz Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. w razie uchyle­nia się uczest­nika, który wygrał prze­targ, od zawar­cia umowy.

5. Ofertę należy złożyć w formie pisem­nej (wzór for­mu­la­rza ofer­towego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kop­er­cie, opa­tr­zonej pieczątką oferenta, z napisem:

Prze­targ ofer­towy na wyna­jem wyna­jem powierzchni zna­j­du­ją­cych się w budynku przy ulicy dr Andersa 11 w Pszczynie z przez­nacze­niem na prowadze­nie poradni spec­jal­isty­cznej opieki zdrowot­nej z wyłącze­niem poradni chirur­gicznej i ortopedycznej.”

For­mu­larz ofer­towy należy złożyć wraz z następu­ją­cymi załącznikami: – wypis z KRS lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­ności gospo­dar­czej aktu­alne na dzień składa­nia oferty, – zaak­cep­towany przez Oferenta pro­jekt umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 – przedłoże­nie dowodu wpłaty wadium – stosowne pełnomoc­nictwo upoważ­ni­a­jące do reprezen­tacji, w przy­padku osób nie ujawnionych w KRS lub ewidencji dzi­ałal­ności gospodarczej

Oferty należy składać lub przesłać w ter­minie do dnia 10.06.2019 do godz. 10.00 na adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie ul. dr Antesa 11 43200 Pszczyna

Otwar­cie ofert nastąpi 10.06.2019 r. o godz. 10.30 w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie.

  1. Umowę najmu należy pod­pisać w ciągu 7 dni od czasu zaw­iadomienia Ofer­en­tów o wyniku przetargu.

  2. Orga­ni­za­tor prze­targu zas­trzega sobie prawo zmi­any warunków prze­targu oraz prawo odstąpi­enia od prze­targu bez poda­nia przyczyny.

8. Dos­tosowanie lokalu oraz aranżacja wnętrza spoczywa na Najemcy.

9. Odpowiedzial­ność za wyna­j­mowany lokal ponosi w całości Najemca.

10. Z wzorem umowy można zapoz­nać się w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie ul. dr Antesa 11 oraz na stronie inter­ne­towej szpi­tala www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

Dodatkowych infor­ma­cji można uzyskać w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie ul. dr Antesa 11 pod nr tele­fonu 32 214 83 00 wewn. 201 lub pod adresem mailowym: dzial.techniczy@szpital.pszczyna.pl.

for­mu­larz ofer­towy poradnie

wzór umowy poradnie