Dane rejestrowe

W tym miejscu zna­jdziesz infor­ma­cje o charak­terze statystyczno-​rejestrowym doty­czące Szpi­tala Powia­towym w Pszczynie

Firma: Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

siedz­iba: 43225 Wola, ul. Kopal­ni­ana 6

NIP: 6381522246

REGON: 276581253

numer w Księdze Reje­strowej Pod­miotów Wykonu­ją­cych Dzi­ałal­ność Leczniczą: 000000200721