Poradnia ortopedyczna

Konsultacja ortopedyczna

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dra Antesa

Kon­takt do Poradni Ortopedycznej

tel. 603289588

Potrzeby w zakre­sie porad ortope­dy­cznych są ogromne. Dlat­ego też, wychodząc naprze­ciw pac­jen­tom Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie zde­cy­dował się na uru­chomie­nie komer­cyjnej poradni ortope­dy­cznej. Porad­nia rusza 19 lutego 2019 r. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z usług.

Godziny pracy poradni:

wtorek: 12.0014.00

środa: 12.0014.00

czwartek: 10.0012.00

piątek: 12.0014.00

Rejes­tracja do poradni odbywa się w godz­i­nach jej pracy pod nr tel. 603289588.

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług