Spółka

cpsa

Inic­jatywa pow­sta­nia Spółki Cen­trum Przed­siębior­c­zości sięga roku 1998. Pod koniec lat 90-​tych, w ramach „Kon­traktu dla wojew­ództwa katow­ick­iego” pow­stawały na tere­nie ówczes­nego wojew­ództwa katow­ick­iego liczne Ośrodki Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości. Cen­trum Przed­siębior­c­zości Spółka Akcyjna z siedz­ibą w Woli rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 1999 roku.

Pod­sta­wowym celem CP S.A. określono prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu poprzez wspo­ma­ganie roz­woju małych i śred­nich przed­siębiorstw w regionie, w którym doty­chczas domi­nowała monokul­tura gór­nicza. Od początku swo­jego ist­nienia CP S.A. real­i­zowało swoje zada­nia skierowane dla osób bezro­bot­nych i pra­cown­ików małych i śred­nich firm, poprzez bezpłatne świad­cze­nie usług infor­ma­cyjno – dorad­czych. Spółka jest zarządcą nieru­chomości, w tym zarządza Parkiem Prze­mysłowym Ziemi Pszczyńskiej, który obe­j­muje nieru­chomości pozostałe po lik­wid­owanej Kopalni KWK „Czec­zott” (obec­nie KWK „Piast Ruch II”).