O nas

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

Pod­sta­wowym celem CP S.A. określono prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu poprzez wspo­ma­ganie roz­woju małych i śred­nich przed­siębiorstw w regionie, w którym doty­chczas domi­nowała monokul­tura gór­nicza. Od początku swo­jego ist­nienia CP S.A. real­i­zowało swoje zada­nia skierowane dla osób bezro­bot­nych i pra­cown­ików małych i śred­nich firm, poprzez bezpłatne świad­cze­nie usług infor­ma­cyjno – dorad­czych. Spółka jest zarządcą nieru­chomości, w tym zarządza Parkiem Prze­mysłowym Ziemi Pszczyńskiej, który obe­j­muje nieru­chomości pozostałe po lik­wid­owanej Kopalni KWK „Czec­zott” (obec­nie KWK „Piast Ruch II”).

Od roku 2001 Cen­trum Przed­siębior­c­zości świad­czy usługi infor­ma­cyjne, szkole­niowe i dorad­cze w ramach pro­jek­tów finan­sowanych ze środ­ków kra­jowych i zagranicznych. W lat­ach 20012008 real­i­zowal­iśmy pro­jekty w ramach Phare Inic­jatywa, Phare 2000, 2001 SSG, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR w zakre­sie kom­po­nen­tów szkole­niowych i dorad­czych pow­ięk­sza­jąc stale zasoby kadrowe i wyposażenie.

Obec­nie real­izu­jemy pro­jekty w ramach fun­duszy uni­jnych, w tym z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. W lat­ach 20052015 zre­al­i­zowal­iśmy 35 pro­jek­tów na łączną kwotę 16 834 228,71 zł. Więk­szość pro­jek­tów związana była z prze­ci­wdzi­ałaniem bezrobo­ciu na tere­nie his­to­rycznej ziemi pszczyńskiej.

Dzięki skutecznemu zarządza­niu Spółką i akty­wnej dzi­ałal­ności pro­mo­cyjnej Spółka może poszczy­cić się wieloma doty­chcza­sowymi osiąg­nię­ci­ami, a w szczególności:

1) Uzyskaniem akredy­tacji Pol­skiej Agencji Roz­woju Przed­siębior­c­zości jako wykon­awcy usług dorad­czych, szkole­niowych i informacyjnych.

2) Przyję­ciem w poczet członków założy­cieli Śląskiego Kon­sor­cjum Insty­tucji Wspar­cia Przedsiębiorczości.

3) Posi­adaniem od 27.02.2006 r. Cer­ty­fikatu Sys­temu Zarządza­nia Jakoś­cią w zakre­sie świad­czenia usług szkole­niowych, infor­ma­cyjnych i doradczych.

4) Uzyskaniem w dniu 31.12.2004 r. Zaświad­czenia o wpisie insty­tucji szkole­niowej do rejestru insty­tucji szkole­niowych pod numerem ewiden­cyjnym 2.24÷00049÷2004.

5) Wpisaniem Ośrodka Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości przy Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. do ewidencji niepub­licznych placówek ksz­tałce­nia ustaw­icznego prowad­zonej przez Starostwo Powia­towe w Pszczynie z dniem 17 maja 2000 r. pod numerem OS/​4320/​1/​3/​2000.

6) Otrzy­maniem od Min­is­tra Roz­woju Region­al­nego dyplomu „NAJLEP­SZA INWEST­Y­CJA W CZŁOWIEKA” za zre­al­i­zowany Pro­jekt: „Samoza­trud­nienia szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim” współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego – ZPORR 2.5.

7) Otrzy­maniem od Marsza­łka Wojew­ództwa Małopol­skiego dyplomu za pro­jekt „Nowe kwal­i­fikacje – nowe możli­wości dla osób powyżej 45 r. życia”.

8) Kadrą pra­cown­ików z dużym doświad­cze­niem w świad­cze­niu usług infor­ma­cyjnych i dorad­czych w zakre­sie pozyski­wa­nia fun­duszy unijnych.

9) Utrzymy­waniem bardzo dobrej współpracy ze Starost­wem Powia­towym w Pszczynie i Bieruniu oraz władzami Gmin Powiatu Pszczyńskiego, co dało bezpośred­nie efekty w postaci udo­god­nień podatkowych dla nieru­chomości wchodzą­cych w skład Parku Prze­mysłowego Ziemi Pszczyńskiej, inwest­y­cji w infra­struk­turę oraz real­iza­cję pro­jektu szkole­niowego dla samorządów.

Od dnia 3 października 2013 r. spółka zmieniła nazwę na Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.