Komunikat dotyczący kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

Komu­nikat doty­czący kon­taktu z Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o.

Infor­mu­jemy, że prze­waża­jącą dzi­ałal­noś­cią spółki Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. jest dzi­ałal­ność lecznicza – od dnia 1 sierp­nia 2018r. spółka jest oper­a­torem Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

1. Kon­takt do szpi­tala:
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie
ul. dra Witolda Antesa 11
43200 Pszczyna
www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

2. Kance­laria szpi­tala jest czynna od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7:0015:00
tel. 32 214 83 00
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

3. Kon­takt do dzi­ału zamówień pub­licznych:
tel.: 32 214 83 01
fax: 32 214 83 02
e-​mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

4. W sprawach pozostałej dzi­ałal­ności spółki prosimy o przesyłanie kore­spon­dencji na adres szpi­tala oraz o kon­takt tele­fon­iczny w czwartki w godz­i­nach 11.0013.00,
tel. 32 214 83 00