Do pobrania

Do pobra­nia

Cer­ty­fikaty i zaświad­czenia:

1. SGS
2. WUP


Ref­er­encje, dyplomy i podz­iękowa­nia:

1. Dyplom „NAJLEP­SZA INWEST­Y­CJA W CZŁOWIEKA” nadany przez Min­is­tra Roz­woju Region­al­nego w ramach konkursu „Dobre prak­tyki EFS” dla Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. za real­iza­cję pro­jektu „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim.„

2. Dyplom za pro­jekt „Nowe kwal­i­fikacje – nowe możli­wości dla osób powyżej 45 r. życia” nadany przez Marsza­łka Wojew­ództwa Małopol­skiego.

3. Dyplom dla Pana Krzysztofa Kon­dra­tow­icza za wykazanie się wysokim poziomem kom­pe­tencji w pracy na stanowisku kon­sul­tanta Punktu Kon­sul­ta­cyjnego dzi­ała­jącego przy Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. nadanego przez Pol­ską Agencję Roz­woju Przed­siębior­c­zości.

4. Podz­iękowanie – Bur­mistrz Pszczyny

5. Podz­iękowanie – Starosta Pszczyny

6. List Ref­er­en­cyjny – Artisco Ryszard Hess

7. List Ref­er­en­cyjny – Piekar­nia – Cukier­nia Brzęczek

8. List Ref­er­en­cyjny – Estrada Ryb­nicka S.C.

9. List Ref­er­en­cyjny – FAWENT S.A.

10. List Ref­er­en­cyjny – Gmina Miedźna

11. List Ref­er­en­cyjny – GOPS Suszec

12. List Ref­er­en­cyjny – Medros Sp. z o.o

13. List Ref­er­en­cyjny – Restau­racja „u Mikołajca”

14. List Ref­er­en­cyjny – PCPR

15. List Ref­er­en­cyjny – ProCars

16. List Ref­er­en­cyjny – PuP Pszczyna

17. List Ref­er­en­cyjny – PuP Tychy #1

18. List Ref­er­en­cyjny – PuP Tychy #2