Projekty UE zakończone

Zakońc­zone pro­jekty UE

W lat­ach 20042015 z sukce­sem real­i­zowal­iśmy pro­jekty dofi­nan­sowywane z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego oraz Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Kluc­zowe zre­al­i­zowane projekty:

36 - Tytuł pro­jektu: „Adap­tacja do zmian – wspar­cie akty­wiz­a­cji zawodowej i przed­siębior­c­zości„ Wartość pro­jektu: 1 619 232,36 PLN, Okres real­iza­cji pro­jektu: 16.08.201631.07.2018 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020 (Europe­jski Fun­dusz Społeczny), Pri­o­ry­tet VII.Regionalny rynek pracy,
Dzi­ałanie 7.4 Wspo­ma­ganie pro­cesów adap­tacji do zmian na region­al­nym rynku pracy dla pod­dzi­ała­nia 7.4.2 Outplacemant

35 - Tytuł pro­jektu: „Świad­cze­nie usług dorad­czych w Punk­tach Kon­sul­ta­cyjnych KSU (PK KSU)” Wartość pro­jektu: 210 798,00 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 07.01.201531.08.2015 Pro­jekt pn. „Świad­cze­nie usług dorad­czych w Punk­tach Kon­sul­ta­cyjnych KSU (PK KSU)” real­i­zowany był w ramach pro­jektu sys­te­mowego PARP „Zapewnie­nie usług z zakresu roz­woju firmy dla przed­siębior­ców oraz osób zamierza­ją­cych rozpocząć dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w for­mule one-​stop-​shops” w ramach Pod­dzi­ała­nia 2.2.1 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki na lata 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny
Klien­tem usługi asysty mogły być wyłącznie przed­siębiorstwa w rozu­mie­niu ustawy o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej (mikro-​, małe lub śred­nie) oraz osoba fizy­czna planu­jąca rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Real­iza­cja poprzed­zona była wstępną anal­izą potrzeb, wyma­gań i oczeki­wań klienta oraz oceną możli­wości jej real­iza­cji. Usługi real­i­zowane były zgod­nie ze Stan­dar­dem świad­czenia usługi dorad­czej – asysta w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej opra­cow­anym przez Pol­ską Agencję Roz­woju Przed­siębior­c­zości (agencję rzą­dową) i świad­c­zone w ramach Kra­jowego Sys­temu Usług dla Małych i Śred­nich Przedsiębiorstw.

34 - Tytuł pro­jektu: „Kom­pe­tentni w edukacji – Wdroże­nie sys­temu doskonale­nia nauczy­cieli w powiecie bieruńsko-​lędzińskim„ Wartość pro­jektu: 949 864,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Powiat bieruńsko-​lędziński/​Poradnia Psychologiczno-​Pedagogiczna w Bieruniu Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.10.201331.07.2015 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: III Wysoka jakość sys­temu oświaty Dzi­ałanie: 3.5 Kom­plek­sowe wspo­ma­ganie roz­woju szkół

33 - Tytuł pro­jektu: „Doskonale­nie nauczy­cieli drogą do sukcesu ucz­nia„ Wartość pro­jektu: 461 779,90 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Powiat mikołowski/​Poradnia Psychologiczno-​Pedagogiczna w Mikołowie Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.07.201430.06.2015 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: III Wysoka jakość sys­temu oświaty Dzi­ałanie: 3.5 Kom­plek­sowe wspo­ma­ganie roz­woju szkół

32 - Tytuł pro­jektu: „Przys­tanek Dżungla„ Wartość pro­jektu: 929 860,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – BARON S. C. Elż­bi­eta Baron, Syl­wia Baron w Oświęcimiu Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.01.201331.12.2014 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: I. Zatrud­nie­nie i inte­gracja społeczna Dzi­ałanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

31 - Tytuł pro­jektu: „Świad­cze­nie usług infor­ma­cyjnych i dorad­czych w sieci PK KSU” Wartość pro­jektu: 558 639,46 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.201231.12.2013 Pro­jekt pn. „Świad­cze­nie usług infor­ma­cyjnych i dorad­czych w sieci PK KSU” real­i­zowany był w ramach pro­jektu sys­te­mowego PARP „Zapewnie­nie usług z zakresu roz­woju firmy dla przed­siębior­ców oraz osób zamierza­ją­cych rozpocząć dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w for­mule one-​stop-​shops” w ramach Pod­dzi­ała­nia 2.2.1 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki na lata 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny

30 - Tytuł pro­jektu: „Śląskie! – w stronę Słońca„ Wartość pro­jektu: 201 042,42 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.201331.03.2014 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VIII. Region­alne kadry gospo­darki Dzi­ałanie: 8.1 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw w regionie Pod­dzi­ałanie: 8.1.1 Wspieranie roz­woju kwal­i­fikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

29 - Tytuł pro­jektu: „Akademia poszanowa­nia energii„ Wartość pro­jektu: 49 998,50 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 20.10.201219.03.2013 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: IX. Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach Dzi­ałanie: 9.5 Odd­olne inic­jatywy eduka­cyjne na obszarach wiejskich

28 - Tytuł pro­jektu: „Waka­cyjna Szkoła Umiejęt­ności – Edy­cja II„ Wartość pro­jektu: 47 341,04 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 20.06.201219.10.2012 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: IX. Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach Dzi­ałanie: 9.5 Odd­olne inic­jatywy eduka­cyjne na obszarach wiejskich

27 - Tytuł pro­jektu: „Wszyscy jesteśmy ogrod­nikami – wspar­cie dla mieszkańców gminy Bojs­zowy„ Wartość pro­jektu: 43 341,04 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.201231.07.2012 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie: 6.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz pod­noszenia poziomu akty­wności zawodowej na obszarach wiejskich

26 - Tytuł pro­jektu: „Pro 45 – Pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości wśród osób bezro­bot­nych po 45 roku życia„ Wartość pro­jektu: 2 137 355,74 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.03.201029.02.2012 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie: 6.2 Wspar­cie oraz pro­mocja przed­siębior­c­zości i samozatrudnienia

25 - Tytuł pro­jektu: Punkt Kon­sul­ta­cyjny Wartość pro­jektu: 712 256,93 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: wrze­sień 2008 – sty­czeń 2012 Funkcjonowanie PUNKTU KON­SUL­TA­CYJNEGO przy Cen­trum Przed­siębior­c­zości SA w Woli możliwe było dzięki real­iza­cji pro­jektu sys­te­mowego Pol­skiej Agencji Roz­woju Przed­siębior­c­zości: „Wspar­cie sys­temu kom­plek­sowych usług infor­ma­cyjnych dla przed­siębior­ców i osób zamierza­ją­cych rozpocząć dzi­ałal­ność gospo­dar­czą poprzez finan­sowanie sieci Punk­tów Kon­sul­ta­cyjnych (PK)„ Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny

24 - Tytuł pro­jektu: „Mag­a­zynier przyszłości – nowy zawód dla mieszkańców Woli„ Wartość pro­jektu: 47 600,00 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.10.201131.01.2012 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie: 6.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz pod­noszenia poziomu akty­wności zawodowej na obszarach wiejskich

23 - Tytuł pro­jektu: „LEP­SZY START=STABILNA FIRMA – lokalny pro­gram wspiera­nia przed­siębior­c­zości w powiat­ach pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim„ Wartość pro­jektu: 1 846 377,74 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.200931.03.2011 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie: 6.2 Wspar­cie oraz pro­mocja przed­siębior­c­zości i samozatrudnienia

22 - Tytuł pro­jektu: „LĘDZ­IŃSKA AKADEMIA INIC­JATYW PROIN­TE­GRA­CYJNYCH„ Wartość pro­jektu: 47 971,88 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.03.201030.06.2010 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VII. Pro­mocja inte­gracji społecznej Dzi­ałanie: 7.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz akty­wnej integracji

21 - Tytuł pro­jektu: „Obsługa kom­put­era moją szansą na lep­sze jutro w życiu zawodowym„ Wartość pro­jektu: 41 705,88 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.11.200928.02.2010 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie: 6.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz pod­noszenia poziomu akty­wności zawodowej na obszarach wiejskich

20 - Tytuł pro­jektu: „Rozwój kom­pe­tencji pra­cown­ików samorzą­dowych w powiecie pszczyńskim„ Wartość pro­jektu: 1 049 750,00 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.08.2010 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: V. Dobra rządze­nie Dzi­ałanie: 5.2 Wzmoc­nie­nie potenc­jału admin­is­tracji samorzą­dowej Pod­dzi­ałanie: 5.2.1 Mod­ern­iza­cja zarządza­nia w admin­is­tracji samorządowej

19 - Tytuł pro­jektu: „Cen­trum Inic­jatyw Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych – pro­gram wspar­cia NGO„ Wartość pro­jektu: 662 935,00 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.08.2010 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: VII. Pro­mocja inte­gracji społecznej Dzi­ałanie: 7.2 Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu i wzmoc­nie­nie sek­tora ekonomii społecznej Pod­dzi­ałanie: 7.2.2 Wspar­cie ekonomii społecznej

18 - Tytuł pro­jektu: „By chci­ało się chcieć” Wartość pro­jektu: 49 318,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Cen­trum Inte­gracji i Roz­woju Region­al­nego w Woli Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.09.200831.12.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet: IX. Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach Dzi­ałanie: 9.5 Odd­olne inic­jatywy eduka­cyjne na obszarach wiejskich

17 - Tytuł pro­jektu: „Siła spraw­cza – kre­owanie inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu” Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Cen­trum Inte­gracji i Roz­woju Region­al­nego w Woli Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.08.200830.11.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VII. Pro­mocja Inte­gracji społecznej Dzi­ałanie 7.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz akty­wnej integracji

16 - Tytuł pro­jektu: „Let­nia edukacja na rzecz inic­jatyw prze­ciw wyk­lucze­niu społecznemu” Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Cen­trum Inte­gracji i Roz­woju Region­al­nego w Woli Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.08.200830.11.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VII. Pro­mocja Inte­gracji społecznej Dzi­ałanie 7.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz akty­wnej integracji

15 - Tytuł pro­jektu: „Szkoła lid­erów – budowa kadr dla pro­jek­tów społecznych” Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Cen­trum Inte­gracji i Roz­woju Region­al­nego w Woli Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.06.200830.09.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VII. Pro­mocja Inte­gracji społecznej Dzi­ałanie 7.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz akty­wnej integracji

14 - Tytuł pro­jektu: „Lider – szkoła kadr dla pro­jek­tów na rzecz akty­wnej inte­gracji” Wartość pro­jektu: 49 692,00 PLN Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Cen­trum Inte­gracji i Roz­woju Region­al­nego w Woli Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S.A. w Woli Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.06.200830.09.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013 Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VII. Pro­mocja Inte­gracji społecznej Dzi­ałanie 7.3 Inic­jatywy lokalne na rzecz akty­wnej integracji

13 - Tytuł pro­jektu: „Nowe kwal­i­fikacje – nowe możli­wości dla osób powyżej 45 roku życia” Wartość pro­jektu: 278 855,80 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: 01.04.200831.12.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013, Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VIII. Region­alne kadry gospo­darki Dzi­ałanie 8.1 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw w regionie Pod­dzi­ałanie 8.1.1 Wspieranie roz­woju kwal­i­fikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

12 - Tytuł pro­jektu: „Akty­wnie szukam pracy z „Indy­wid­u­al­nym Planem Dzi­ała­nia” Wartość pro­jektu: 178 791,64 PLN Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.04.2008 do 30.11.2008 Pro­gram, w ramach którego pro­jekt był real­i­zowany: Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki 20072013, Europe­jski Fun­dusz Społeczny Pri­o­ry­tet VI. Rynek pracy otwarty dla wszys­t­kich Dzi­ałanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrud­nienia oraz wspieranie akty­wności zawodowej w regionie Pod­dzi­ałanie 6.1.1 Wspar­cie osób pozosta­ją­cych bez zatrud­nienia na region­al­nym rynku pracy

11 - Tytuł pro­jektu: „KOBI­ETY Z WOLĄ”; Wartość pro­jektu: 1 958 040,00 PLN; Pro­jekt part­ner­ski: Wniosko­dawca – Górnośląska Agencja Przek­sz­tałceń Przed­siębiorstw S. A. w Katow­icach, Part­ner – Cen­trum Przed­siębior­c­zości S. A. w Woli. Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2006 r. do 28.03.2008 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Akty­wna poli­tyka rynku pracy oraz inte­gracji zawodowej i społecznej, Dzi­ałanie 1.6 – Inte­gracja i rein­te­gracja zawodowa kobiet, Schemat a – Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

10 - Tytuł pro­jektu: „Usługi dorad­cze dla Parku Prze­mysłowego Ziemia Pszczyńska”; Wartość pro­jektu: 197 749,08 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. ; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Wzrost Konkuren­cyjności Przed­siębiorstw, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Rozwój przed­siębior­c­zości i wzrost innowa­cyjności poprzez wzmoc­nie­nie insty­tucji otoczenia biz­nesu, Dzi­ałanie 1.3 – Tworze­nie korzyst­nych warunków dla roz­woju firm; Europe­jski Fun­dusz Roz­woju Regionalnego.

Park prze­mysłowy Ziemia Pszczyńska defin­iowany jako: „zespół wyo­dręb­nionych nieru­chomości, w skład, których wchodzi, co najm­niej nieru­chomość, na której zna­j­duje się infra­struk­tura tech­niczna pozostała po restruk­tu­ry­zowanym lub lik­wid­owanym przed­siębiorcy, utwor­zony na pod­stawie umowy cywilno-​prawnej, której jedną ze stron jest jed­nos­tka samorządu tery­to­ri­al­nego, stwarza­jący możli­wość prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przed­siębior­com, w szczegól­ności małym i śred­nim”, został utwor­zony na mocy porozu­mienia w sprawie utworzenia i rozpoczę­cia dzi­ałal­ności Parku Prze­mysłowego „Ziemia Pszczyńska” z dnia 7.07.2005.r. zawartego w opar­ciu o wcześniejsze uch­wały:
• Rady Powiatu Pszczyny Nr XXXII/​254/​2005 z dn. 22.06.2005.r. o utworze­niu Parku Prze­mysłowego „Ziemia Pszczyńska”,
• Rady Gminy Miedźna Nr XXXIII/​265/​2005 z dn. 7.06.2005.r. o podatku od nieru­chomości wnie­sionych do Parku Prze­mysłowego „Ziemia Pszczyńska”, utwor­zono Park Prze­mysłowy „Ziemia Pszczyńska” zwany dalej PP ZP stanow­iący zespół wyo­dręb­nionych nieru­chomości zna­j­du­ją­cych się w gminie Miedźna o łącznej powierzchni gruntu 15.5437 ha, na który to PP ZP składają się:
- Nieru­chomości o powierzchni 0.8299 ha, stanow­iące włas­ność Powiatu Pszczyńskiego zapisane w KW 41.543 Sadu Rejonowego w Pszczynie,
- Nieru­chomości o powierzchni 14.7138 ha, stanow­iące włas­ność Skarbu Państwa zapisane w KW 44.872 Sadu Rejonowego w Pszczynie,

W ramach pro­jektu opra­cow­ano Strate­gię PPZP w opar­ciu o przeprowad­zoną szczegółową anal­izę SWOT, która określiła prefer­owane kierunki zagospo­darowa­nia nieru­chomości PPZP:
a) przetwórstwo rolno – spoży­w­cze,
b) usługi dla lud­ności ( bez tworzenia nad­miernej ilości usług w tej samej branży – skutkiem czego mogą być niskie wskaźniki przetr­wa­nia),
c) pro­dukcja prze­mysłowa z rynkami zbytu poza terenem powiatu (z uwzględ­nie­niem maksy­mal­iza­cji zatrud­nienia),
d) nowe tech­nolo­gie infor­maty­czne (praca przez Inter­net, telepraca, itp.),
e) infra­struk­tura społeczna „wol­nego czasu” – rekrea­cyjno – sportowa,
f) logistyka – hur­townie i składy magazynowe.

9 - Tytuł pro­jektu: „Bądź dla siebie pra­co­dawcą – pro­mowanie przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim i bieruńsko-​lędzińskim”; Wartość pro­jektu: 641 751,14 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Zin­te­growany Pro­gram Oper­a­cyjny Roz­woju Region­al­nego, lata 20042006, Pri­o­ry­tet II – Wzmoc­nie­nie roz­woju zasobów ludz­kich w regionach, Dzi­ałanie 2.5 – Pro­mocja przed­siębior­c­zości; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

8 - Tytuł pro­jektu: „Nowoczesne kadry Insty­tucji Szkole­niowych i Powia­towych Urzędów Pracy wojew­ództwa śląskiego”; Wartość pro­jektu: 356 219,78 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.01.2007 r. do 31.03.2008 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Akty­wna poli­tyka rynku pracy oraz inte­gracji zawodowej i społecznej, Dzi­ałanie 1.1 – Rozwój i mod­ern­iza­cja instru­men­tów i insty­tucji rynku pracy; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

7 - Tytuł pro­jektu: „Kobi­eta akty­wna – Kobi­eta pracu­jąca”; Wartość pro­jektu: 838 982,97 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Akty­wna poli­tyka rynku pracy oraz inte­gracji zawodowej i społecznej, Dzi­ałanie 1.6 – Inte­gracja i rein­te­gracja zawodowa kobiet, Schemat a – Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

6 - Tytuł pro­jektu: „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie bieruńsko – lędz­ińskim”; Wartość pro­jektu: 1 168 411,00 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Zin­te­growany Pro­gram Oper­a­cyjny Roz­woju Region­al­nego, lata 20042006, Pri­o­ry­tet II – Wzmoc­nie­nie roz­woju zasobów ludz­kich w regionach, Dzi­ałanie 2.5 – Pro­mocja przed­siębior­c­zości; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

5 - Tytuł pro­jektu: „Samoza­trud­nie­nie szansą na pracę – pro­mocja przed­siębior­c­zości w powiecie pszczyńskim”; Wartość pro­jektu: 1 165 483,00 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Zin­te­growany Pro­gram Oper­a­cyjny Roz­woju Region­al­nego, lata 20042006, Pri­o­ry­tet II – Wzmoc­nie­nie Roz­woju Zasobów Ludz­kich w regionach, Dzi­ałanie 2.5 – Pro­mocja przed­siębior­c­zości; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

4 - Tytuł pro­jektu: „Szansa na przyszłość – Kobi­ety na start”; Wartość pro­jektu: 356 085, 60 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.09.2005 r. do 29.09.2006 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Akty­wna poli­tyka rynku pracy oraz inte­gracji zawodowej i społecznej, Dzi­ałanie 1.6 – Inte­gracja i rein­te­gracja zawodowa kobiet, Schemat a – Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

3 - Tytuł pro­jektu: „Budowa sieci Punk­tów Kon­sul­ta­cyjnych w ramach KSU dla MSP”; Wartość pro­jektu: 320 221,00 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.; Pro­gram, w ramach którego real­i­zowany jest pro­jekt: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Wzrost Konkuren­cyjności Przed­siębiorstw, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Rozwój przed­siębior­c­zości i wzrost innowa­cyjności poprzez wzmoc­nie­nie insty­tucji otoczenia biz­nesu, Dzi­ałanie 1.1 – Wzmoc­nie­nie insty­tucji wspier­a­ją­cych dzi­ałal­ność przed­siębiorstw, Pod­dzi­ałanie 1.1.1 – Wspar­cie insty­tucji otoczenia biz­nesu zrzes­zonych w KSU; Europe­jski Fun­dusz Roz­woju Regionalnego.

2 - Tytuł pro­jektu: „Utworze­nie Śląskiej Region­al­nej Sieci Insty­tucji Dorad­czo – Szkole­niowych”; Wartość pro­jektu: 224 200,00 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.04.2005 r. do 30.09.2006 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Wzrost Konkuren­cyjności Przed­siębiorstw, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Rozwój przed­siębior­c­zości i wzrost innowa­cyjności poprzez wzmoc­nie­nie insty­tucji otoczenia biz­nesu, Dzi­ałanie 1.1 – Wzmoc­nie­nie insty­tucji wspier­a­ją­cych dzi­ałal­ność przed­siębiorstw”, Pod­dzi­ałanie 2 – Wspar­cie insty­tucji otoczenia biz­nesu oraz sieci insty­tucji wspar­cia biz­nesu; Europe­jski Fun­dusz Roz­woju Regionalnego.

1 - Tytuł pro­jektu: „Mod­ern­iza­cja budynku Ośrodka Wspiera­nia Przed­siębior­c­zości przy Cen­trum Przed­siębor­c­zości S. A. w Woli”; Wartość pro­jektu: 190 686,00 PLN; Okres real­iza­cji pro­jektu: od 01.05.2005 r. do 31.12.2005 r.; Pro­gram, w ramach którego pro­jekt jest real­i­zowany: Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Wzrost Konkuren­cyjności Przed­siębiorstw, lata 20042006, Pri­o­ry­tet I – Rozwój przed­siębior­c­zości i wzrost innowa­cyjności poprzez wzmoc­nie­nie insty­tucji otoczenia biz­nesu, Dzi­ałanie 1.1 – Wzmoc­nie­nie insty­tucji wspier­a­ją­cych dzi­ałal­ność przed­siębiorstw”, Pod­dzi­ałanie 2 – Wspar­cie insty­tucji otoczenia biz­nesu oraz sieci insty­tucji wspar­cia biz­nesu; Europe­jski Fun­dusz Roz­woju Regionalnego.