O szpitalu

Szpital Pszczyna-budynek

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie jest jed­nos­tką prowad­zoną przez Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. i rozpoczął dzi­ałal­ność leczniczą 1 sierp­nia 2018 roku.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. jest spółką, której właś­ci­cielem jest powiat pszczyński.

W Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie funkcjonują następu­jące oddziały:

Dzi­ałal­ność lecznicza Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie kon­cen­truje się w zes­pole dwóch budynków połąc­zonych z sobą prze­jś­ciem na dwóch poziomach.

Jeden z nich to wysoki budynek dziewię­ciopiętrowy, w którym mieści się więk­szość odd­zi­ałów szpitalnych:

 • Odd­ział Geriatryczny,
 • Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy,
 • Odd­ział Neonatologiczny,
 • Odd­ział Chorób Wewnętrznych,
 • Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej
 • Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej,
 • Pra­cow­nia Tomo­grafii Komputerowej
 • Pra­cow­nia Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG.

W niskiej, dwupiętrowej części szpi­tala mieści się:

 • Izba Przyjęć z Ambu­la­to­rium Urazowo-​Ortopedycznym,
 • Odd­ział Neurologiczny,
 • Odd­ział Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii,
 • cen­tralna sterylizatornia
 • oraz medy­czne lab­o­ra­to­rium diagnostyczne.

W pobliżu wejś­cia głównego do szpi­tala zna­j­duje się szpi­talna kaplica. Bezpośred­nio przy wejś­ciu zna­j­duje się duży park­ing dla pac­jen­tów, odwiedza­ją­cych i pra­cown­ików Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Szpi­tal usy­tuowany jest w ścisłym cen­trum Pszczyny – na ul. dr Antesa i z każdej strony otoc­zony jest wspani­ałą zie­lenią, która cieszy oczy o każdej porze roku.

Zobacz też