Możemy mieć piękny ogród!

Chcemy upięk­szyć ogród przy Szpi­talu. Pomóż­cie nam!

Gmina Pszczyna może poszczy­cić się tym, że stanowi zielony zakątek na mapie wojew­ództwa śląskiego. W samej Pszczynie założony w XVI w. park stanowi jedną z najpiękniejszych i najchęt­niej odwiedzanych przez mieszkańców i turys­tów atrakcji. Pszczyński szpi­tal nato­mi­ast od strony północno zachod­niej ma piękny mini-​park, pełen star­o­drzewi, młodych drzewek, szu­mią­cych gałęzi i miękkiego poszy­cia. Cza­sem można zobaczyć tam zwinną wiewiórkę lub tup­ta­jącego nieśmi­ało jeża. Park przy szpi­talu cieszy łagod­noś­cią i różnymi odcieni­ami zie­leni w wiosenno-​letniej porze, bogactwem barw jesienią i białym puszystym futrem zimową porą. Łatwo to dostrzec kiedy prze­chodzi się obok naszego przyszpi­tal­nego parku. Są jed­nak ludzie, którzy nie mają na to szansy z powodu swo­jej niepełnosprawności, choroby lub wieku. Dlaczego świat tych osób ma być uboższy w doznania?

Mamy pomysł na zagospo­darowanie zielonej przestrzeni przyszpi­tal­nej w taki sposób, żeby jej pię­kno było uch­wytne również dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Stąd wzięła się idea „Pszczyńskiego ogródu polisen­so­rycznego” oraz „Zakątka ter­apeu­ty­cznego dla osób z chorobami somaty­cznymi”. Oby­dwa pro­jekty zostały zaprezen­towane w Pszczyńskim Budże­cie Oby­wa­tel­skim 2022. „Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” to pro­jekt ogólnog­minny, nato­mi­ast „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi” to pro­jekt lokalny (osied­lowy lub sołecki).

„Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” poz­woli na stworze­nie w przyszpi­tal­nym parku stref terapeutyczno-​relaksacyjnej. Zaplanowano sys­tem zagospo­darowa­nia wody deszc­zowej do podle­wa­nia roślin – co pozy­ty­wnie wpłynie na środowisko. Wyko­rzys­tane zostaną pan­ele słoneczne do zasi­la­nia fontanny i lam­pek. Ścieżki ogrodu będą mieć bar­wną naw­ierzch­nię ułatwia­jącą poruszanie się osobom z różnym stop­niem i rodza­jem dys­funkcji ruchowych. Rabaty kwia­towe, w więk­szości na pod­wyższe­niu, ułatwią obserwację kolorów i ksz­tałtów. Ogród będzie miejscem ter­apii światłem, kolorem i dotykiem. Pro­jekt „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi” pozwala na zagospo­darowanie przestrzeni zielonej w taki sposób, żeby stało się miejscem akty­wiz­a­cji osób z chorobami somaty­cznymi, osób starszych z demencją, obłożnie chorych, osób z niepełnosprawnoś­cią. Dzięki sty­mu­lacji zmysłowej osoby odwiedza­jące zakątek zostaną pod­dane nat­u­ral­nej ter­apii powodu­jącej pobudze­nie zmysłów, wycisze­nie emocjon­alne, łagodze­nie stresu, relak­sację, odpręże­nie i poczu­cie bezpieczeństwa.

Park przyszpi­talny może być unikalnym miejscem na tere­nie gminy Pszczyna, stanow­ią­cym swoistą alter­natywę dla trady­cyjnych metod ter­apii i reha­bil­i­tacji. Byłby miejscem, które swoim charak­terem swo­bod­nie dopa­sowuje się przede wszys­tkim do potrzeb osób, dla których ogrodoter­apia może stanowić jedyną osią­galną formę akty­wności fizy­cznej. Mamy nadzieję, że uda się zre­al­i­zować te pomysły z budżetu oby­wa­tel­skiego. Zachę­camy wszys­t­kich do głosowa­nia na pro­jekty „Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” oraz „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somatycznymi”!

Poniżej linki do pro­jek­tów w dwóch kategoriach:

  1. Pro­jekt ogólnog­minny – Pszczyński Ogród Polisen­so­ryczny – pozy­cja Nr 7 Pszczyński Ogród Polisensoryczny
  2. Pro­jekt lokalny – Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi – Pozy­cja Nr 29 Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somatycznymi

Skip to content