Kontrakt na tomografię komputerową

2 lata temu

Od 1 grud­nia 2019 r. Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie uzyskał kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej na NFZ. Umowa z NFZ obow­iązuje do 30 czer­wca 2024 r., a jej wysokość wynosi ok. 57 tys. zł miesięcznie. Pac­jenci mogą reje­strować się oso­biś­cie lub za pośred­nictwem osoby trze­ciej od poniedzi­ałku do piątku (z wyłącze­niem dni świątecznych) od godz. 8.0016.00. Do rejes­tracji konieczne jest skierowanie.

Mamy bardzo krótki czas oczeki­wa­nia na ter­min! Serdecznie zapraszamy do naszej Pra­cowni Tomo­grafii Komputerowej!

Szczegóły zna­jdziesz tutaj: Pra­cow­nia tomo­grafii komputerowej