Przyjęcia planowe w szpitalu

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Infor­ma­cja o przyję­ci­ach planowych

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie pod­jął decyzję o ogranicze­niu przyjęć pac­jen­tów do hos­pi­tal­iza­cji planowej. Ogranicze­nie nie doty­czy przyjęć i zabiegów ratu­ją­cych życie. Przyję­cia planowe ogranic­zone zostają do odwoła­nia. Decyzja ta została pod­jęta na pod­stawie zalece­nia NFZ oraz w obliczu konieczności przy­go­towa­nia szpi­tala do przyję­cia zwięk­szonej liczby pac­jen­tów. W chwili obec­nej część szpi­tali w sys­temie opieki zdrowot­nej została przek­sz­tał­cona w szpi­tale jedno­pro­filowe – będą zaj­mować się wyłącznie diag­no­zowaniem i lecze­niem pac­jen­tów zakażonych COVID-​19. W naszym szpi­talu oprócz pac­jen­tów powiatu pszczyńskiego przyj­mu­jemy również chorych z powiatów tyskiego oraz bieruńsko-​lędzińskiego. W porozu­mie­niu ze Starost­wem Powia­towym w Pszczynie przy­go­towu­jemy również nieuży­wane dotąd przestrze­nie szpi­talne na ewen­tu­al­ność znacznego przy­rostu ilości pacjentów.

Warto w tym miejscu przy­pom­nieć, że pac­jenci pode­jrze­wa­jący u siebie infekcję koron­awiru­sową czyli osoby z objawami takimi jak kaszel, katar, wysoka pod 38-​stopniowa gorączką, a nade wszys­tko chorzy po kon­tak­cie z osobą zakażoną powinni zadz­wonić po instrukcje do tyskiego sanepidu lub na odd­ział zakaźny szpi­tala w Tychach.