Uruchomiono punkt pobrań przy szpitalu.

rok temu
szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Obok pszczyńskiej placówki pow­stał punkt pobrań.

Punkt pobrań został uru­chomiony dla pac­jen­tów, którzy prze­by­wają na kwaran­tan­nie. Mieści się on w bezpośred­nim sąsiedztwie pszczyńskiego szpitala.

Mapę zna­jdziesz tutaj: Punkt pobrań instrukcja i mapa

Poniżej przed­staw­iamy szczegółowe informacje:

Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):

wszys­tkie dni tygod­nia: 07:0011:30

bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów:

32 214 83 10 wew. 238

Instrukcja – gdzie i jak zgłosić się na wymaz do punktu pobrań w Pszczynie?

Osoba, która prze­bywa w kwaran­tan­nie, dostanie SMS-​a z infor­ma­cją, że w 12. dniu od rozpoczę­cia kwaran­tanny powinna odbyć badanie w punkcie pobrań wymazów SARS– CoV-​2 Ważné! NIE WJEŻDŻAMY NA TEREN SZPITALA

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

a) na stronie pac​jent​.gov​.pl.

b) pod numerem infolinii NFZ800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Po otrzy­ma­niu SMS-​a, osoba w kwaran­tan­nie musi zadz­wonić do punktu i umówić się na określoną godz­inę pobra­nia wymazu (numer tele­fonu dostępny jest w wykazie na stronie NFZ). Testy wykony­wane są tylko po wcześniejszej rejes­tracji tele­fon­icznej. Rejes­tra­torzy na pod­stawie odpowiedzi na zadane pyta­nia kwal­i­fikują pac­jenta do badania.

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Per­sonel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Badanie jest bezpłatne. Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­ne­towym Kon­cie Pacjenta.