Dary Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2 lata temu
Nowoczesne wyposażenie stanowiska dla wcześniaka

Fun­dacja WOŚP jak zwykle pomaga!

Od 2018 r. Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie stale wspier­any jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Otrzy­mal­iśmy już nowy inku­ba­tor, biliru­bi­nometr, lampę do fototer­apii oraz dwa kar­diomon­i­tory. Te sprzęty służą naszym najmłod­szym pacjentom.

Epi­demia przyniosła nowe wyzwa­nia i potrzeby. W akcję pomocy naszemu szpi­talowi ponownie włączyła się Fun­dacja WOŚP i w ramach walki z epi­demią przekazała maseczki ochronne.

W drugiej połowie maja otrzy­mal­iśmy z Fun­dacji trzy łóżka do inten­sy­wnej opieki medy­cznej. Służyć będą one pac­jen­tom, którzy takich łóżek potrze­bują na Odd­ziale Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii oraz Odd­ziale Neu­ro­log­icznym. Są one bardzo pomoce w lecze­niu leżą­cych pac­jen­tów z objawami duszności. Nie bez znaczenia jest również fakt, że znacznie ułatwiają i przyspieszają czyn­ności ratunkowe u pac­jen­tów i stanowią ogromną pomoc również dla pracy per­son­elu medycznego.

Końcem czer­wca obdarowani zostali ponownie nasi najmłodsi pac­jenci. Odd­ział Neona­to­log­iczny wzbo­gacił się o sześć pomp infuzyjnych. Już zostały rozdys­ponowane i dobrze służą tym malu­chom, których stan zdrowia wymaga zas­tosowa­nia takich urządzeń. Dzięki Fun­dacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy nowoczesne wyposaże­nie stanowiska dla wcześ­ni­aka i chorego noworodka wyma­ga­jącego leczenia.

Dzięku­jemy!