Praca dla psychologa lub psychoterapeuty w DDOM

2 lata temu

Zatrud­nimy psy­chologa lub psy­choter­apeutę w DDOM.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadzące Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie zatrudni psy­chologa lub psy­choter­apeutę w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej. Szczegóły poniżej:

Zaprosze­nie do złozenia oferty usługi medy­czne dla DDOM sig

Załącznik nr 1 For­mu­larz oferty

Załącznik nr 2 Oświad­cze­nie o braku pow­iązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Oświad­cze­nie o licz­bie godz pracy w miesiącu