Praca dla lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii w DDOM

rok temu

Zatrud­nimy lekarza spec­jal­istę w dziedzinie geri­atrii w DDOM.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadzące Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie zatrudni lekarza spec­jal­istę w dziedzinie geri­atrii w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej. Szczegóły poniżej:

Zaprosze­nie do złozenia oferty usługi medy­czne dla DDOM sig

Załącznik nr 1 For­mu­larz oferty

Załącznik nr 2 Oświad­cze­nie o braku pow­iązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Oświad­cze­nie o licz­bie godz pracy w miesiącu

klauzula infor­ma­cyjna dla celow rekrutacji