Zmiana lokalizacji i godzin pracy punktu pobrań.

12 miesięcy temu
mapa   punkt pobrań

Aktu­alne godziny pobiera­nia wymazów i nowa lokaliza­cja punktu.

Od dziś punkt pobrań zna­j­du­jący się przy Szpi­talu będzie dzi­ałać dodatkowo w godz­i­nach popołud­niowych dwa razy w tygod­niu. W środy i czwartki punkt czynny będzie również w godz­i­nach od 15.0017.00.

Na badanie można reje­strować się pod nr tel.

32 214 83 10 wew. 316 w godz. 8.0015.00.

32 214 83 10 wewn. 238 w godz. 15.0018.00.

Zmienia się również lokaliza­cja punktu – jak na mapce.

Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):

poniedzi­ałek: 07:0011:30

wtorek: 07:0011:30

środa: 07:009:30 oraz 15.0017.00

czwartek: 07:009:30 oraz 15.0017.00

piątek: 07:0011:30

sob­ota: 07:0011:30

niedziela: 07:0011:30

bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów:

32 214 83 10 wew. 316

Ważné! NIE WJEŻDŻAMY NA TEREN SZPITALA!

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

a) na stronie pac​jent​.gov​.pl

b) pod numerem infolinii NFZ800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Testy wykony­wane są po wcześniejszej rejes­tracji telefonicznej.

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Per­sonel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­ne­towym Kon­cie Pacjenta.