Zaproszenie do złożenia oferty– medycyna pracy

2 lata temu

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty na udzielanie świad­czeń zdrowot­nych z zakresu medy­cyny pracy

Zapraszamy serdecznie do złoże­nia oferty na udzielanie świad­czeń medy­cznych z zakresu medy­cyny pracy dla pra­cown­ików Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Ofertę należy złożyć na for­mu­la­rzu stanow­ią­cym Załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz z zaak­cep­towanym wzorem umowy stanow­ią­cym Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Oferty należy składać do dnia 15.12.2020r. do godz. 10:00 w kance­larii lub kore­spon­den­cyjnie na adres szpi­tala, tj. ul. Antesa 11, 43200 Pszczyna, bądź na adres mailowy: administracja@szpital.pszczyna.pl. W przy­padku przesyła­nia oferty kore­spon­den­cyjnie liczy się data otrzy­ma­nia oferty.

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty z d 4 12 2020

Zał 2 Wzór umowy

Zał 1 For­mu­larz cenowy