Szpital otrzymał pomoc Fundacji JSW i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

rok temu

Dzięku­jemy za pomoc

W ubiegłym roku wśród wielu orga­ni­za­cji, firm, samorządów, a także osób pry­wat­nych, które zde­cy­dowały się wesprzeć Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie znalazły się również Jas­trzęb­ska Spółka Węglowa SA oraz Fun­dacja JSW.

Jas­trzęb­ska Spółka Węglowa SA zde­cy­dowała się wesprzeć pszczyńską placówkę szpi­talną darow­izną pieniężna w wysokości 100 tysięcy zło­tych. Dzięki temu można było kupić nowoczesne urządzenia na Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy: morce­la­tor oraz his­teroskop. Mocre­la­tor jest urządze­niem wyko­rzysty­wanym w nowoczes­nych tech­nikach oper­a­cyjnych. Pozwala na przeprowadze­nie małoin­wazyjnej oper­acji mięś­ni­aków macicy. Dzięki tej tech­nice nie ma blizny poop­er­a­cyjnej, a sam zabieg jest mniej trau­maty­czny i mniej bolesny dla pac­jen­tki niż oper­acja. Pon­adto, rekon­wales­cencja po zabiegu z wyko­rzys­taniem morce­la­tora pozwala na szyb­szą rekn­wales­cencję i zmniejsza ryzyko powikłań. Z kolei his­teroskop pozwala na przeprowadze­nie oper­acji w jamie macicy i usuwanie np. polipów, zrostów, mięś­ni­aków podśluzówk­wych i innych anom­alii roz­wo­jowym. Takie zabiegi są bardzo istotne m.in. w lecze­niu niepłod­ności. W szpi­talu są już dokony­wane zabiegi z zas­tosowaniem nowych narzędzi.

Fun­dacja JSW przekazała na rzecz pszczyńskiej szpi­tal­nej placówki kwotę 50 tysięcy zło­tych. Pieniądze te zostały przez­nac­zone na walkę z epi­demią COVID-​19. Został zaku­pi­ony fumi­ga­tor. Jest to urządze­nie do dezyn­fekcji, które stale uży­wane jest w szpi­talu w cza­sie epi­demii i pozwala na skuteczną dekon­t­a­m­i­nację zamknię­tych przestrzeni. Za przekazaną przez fun­dację darow­iznę zaku­pi­ono również środki ochrony indy­wid­u­al­nej, m.in. ubra­nia ochronne oper­a­cyjne. To jeden z pod­sta­wowych ele­men­tów walki z każdym groźnym i łatwo roznoszą­cym się wirusem. Punkt pobrań wzbo­gacił się o lodówkę przenośną na próbki z wymazów. Na sep­ty­cznej Izbie Przyjęć zain­stalowano pompę infuzyjną oraz kar­diomon­i­tor z pod­stawą jezdną, a maluchy mogą cieszyć się ogrzewaczem noworod­kowym. Każde z tych urządzeń służy naszym pac­jen­tom i ułatwia walkę z epidemią.

Bardzo dzięku­jemy za pomoc!