dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych i kalibratorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych, badań układu hemostazy, parametrów równowagi kwasowo-​zasadow[..]

4 lata temu

Infor­ma­cje nt zamówienia

Dostawy odczyn­ników, mate­ri­ałów kon­trol­nych, zuży­wal­nych i kali­bra­torów do badań bio­chemicznych, immuno­chemicznych, hema­to­log­icznych, badań układu hemo­stazy, para­metrów równowagi kwasowo-​zasadowej, moczu, badań serologii trans­fuzjo­log­icznej wraz z dzierżawą anal­iza­tora do tych badań oraz dostawę szy­b­kich testów diag­nos­ty­cznych i pozostałych odczyn­ników dla Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie Prze­targ nieogranic­zony o wartości powyżej 221 000 euro.

Data: 04.10.2018r.
Ogłosze­nie o zamówie­niu.
Data: 06.10.2018r.
Ogłosze­nie o zamówie­niu – pub­likacja odczyn­niki
SIWZ, załączniki odczyn­niki

Data: 22.10.2018r.
Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia.
Pyta­nia, Wyjaśnienia, Mody­fikacja

Data: 23.10.2018r.
Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia.
Mody­fikacja II

Data: 29.10.2018r.
Pyta­nia, wyjaśnienia III

Data: 09.11.2018r.
ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia spros­towanie
Pyta­nia, Wyjaśnienia, Mody­fikacja cd

Data: 13.11.2018r
Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia – spros­towanie odczyn­niki
Mody­fikacja IV odczyn­niki

Data: 30.11.2018r.
Infor­ma­cja z otwar­cia