Zgłoś pracowników do szczepienia przeciwko COVID-​19!

rok temu

Zapraszamy zakłady pracy do szczepień prze­ci­wko COVID-​19.

Jeśli Twoi pra­cown­icy wyrażają chęć wzię­cia udzi­ału w szczepi­eni­ach prze­ci­wko COVID-​19 zor­ga­ni­zowanych przez zakład pracy, to możesz zgłosić akces zakładu do szczepi­enia w naszym punkcie szczepień prze­ci­wko COVID-​19.

Warunki współpracy ustalone zostaną indy­wid­u­al­nie z każdym zakła­dem pracy.

Przed­staw­icieli zain­tere­sowanych zakładów prosimy o kon­takt pod nr tel. 32 214 83 00.

Aby wziąć udział w pro­gramie, zakład pracy powinien zgłosić się przez for­mu­larz udostęp­niony na stronie Rzą­dowego Cen­trum Bez­pieczeństwa. W for­mu­la­rzu należy wskazać liczbę chęt­nych do zaszczepi­enia pra­cown­ików bez podawa­nia ich danych osobowych. Zakład pracy może wys­tawić w tym samym cza­sie maksy­mal­nie 1 zgłoszenie.

Pra­co­dawcy uczest­niczący w programie:

  • poje­dynczy pracodawca,

  • grupa pra­co­daw­ców (np. z jed­nego budynku lub strefy prze­mysłowej, grupa kapitałowa,

  • pod­wykon­awcy głównego zgłasza­jącego pod­miotu itp.),

  • samorząd zawodowy lub sto­warzyszenia branżowe,

  • szkoły wyższe: pra­cown­icy i stu­denci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Pra­co­dawca może zgłosić wszys­t­kich pra­cown­ików oraz osoby współpracu­jące (i członków ich rodzin) nieza­leżnie od rodzaju umowy na pod­stawie której są zatrudnieni.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­jdziesz na: szczepi­enia zakładów pracy