Zmiana godzin pracy punktu pobrań.

3 miesiące temu
szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Uwaga! Zmi­ana har­mono­gramu pracy w punkcie pobrań!

Infor­mu­jemy, że pac­jenci mają możli­wość wyko­na­nia w naszym mobil­nym punkcie pobrań bada­nia w kierunku obec­ności wirusa SARS-​CoV-​2 w następu­ją­cych dni­ach i godzinach:

poniedzi­ałek: 07:009.00

wtorek: 07:009.00

środa: 07:009.00

czwartek: 07:009.00

piątek: 07:009.00

sob­ota: 07:009.00

niedziela: 07:009.00

Bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów:

32 214 83 10 wew. 316

Ważné! NIE WJEŻDŻAMY NA TEREN SZPITALA!

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

a) na stronie pac​jent​.gov​.pl

b) pod numerem infolinii NFZ800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Per­sonel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­netowym Kon­cie Pacjenta.