Konkurs ofert na wykonanie badań rezonansu magnetycznego i mammografii.

rok temu

Konkurs ofert w postępowa­niu na świad­cze­nie usług medy­cznych w postaci wyko­na­nia badań rezo­nansu mag­ne­ty­cznego i mam­mo­grafii dla pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Oglosze­nie konkurs ofert RMI mam­mo­grafia 2021 sig 2

Zaw­iadomie­nie o unieważnie­niu pro­ce­dury – bada­nia rezo­nansem i mammografia

Oglosze­nie rokowa­nia RMI mam­mo­grafia 2021 sig