Medyk na medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta.

12 miesięcy temu
IMG 20210323 131359944 HDR

Zgłoś swo­jego lekarza/​pielęgniarkę/​położną – podziękuj!

Od ponad roku obser­wu­jemy wyjątkowe postawy pra­cown­ików medy­cznych, którzy w sytu­acji pan­demii wykazali się ogromną wrażli­woś­cią, zaan­gażowaniem i poświęce­niem – pod­nosząc tym samym poczu­cie bez­pieczeństwa pac­jen­tów. Wielu z nich poma­gało pac­jen­tom po godz­i­nach pracy, czy czuwało przy nich – niejed­nokrot­nie zastępu­jąc najbliższych.

Mając na uwadze takie postawy pod­jęliśmy decyzję o zor­ga­ni­zowa­niu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pra­cown­ików medy­cznych, którzy zwłaszcza w tych trud­nych warunk­ach wykazują się szczególną empatią, wrażli­woś­cią i życ­zli­woś­cią. To także okazja do podz­iękowa­nia tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Każde zgłosze­nie powinno zaw­ierać opisane trzy kry­te­ria oceny kandydata:

  • Bez­pieczeństwo – zgłasza­jący powinien wyjaśnić dlaczego dany pra­cownik zasługuje na miano „Medyka na Medal”, co świad­czy o jego wyjątkowej postawie i na czym polega jego zaan­gażowanie – więk­sze niż przeciętne;
  • Komu­nikacja – cechy pra­cown­ika świad­czące o dobrej komu­nikacji z pac­jen­tem, na czym polega wyjątkowa postawa lekarza, pielęg­niarki lub położnej w tym obszarze;
  • Odd­anie pac­jen­tom – opisanie cech osobowości pra­cown­ika medy­cznego wskazu­jące na życ­zliwe pode­jś­cie do pac­jenta; pomimo trwa­jącej epi­demii i wyjątkowo trud­nej sytu­acji osoba wykonu­jąca zawód medy­czny nie powinna zapom­i­nać o życ­zli­wości i empatii pod­czas udziela­nia świad­czeń zdrowot­nych; są medycy, którzy do tych kwestii przy­wiązują wyjątkową wagę.

Więcej infor­ma­cji i for­mu­larz zgłoszeniowy zna­jdziesz: Medyk na medal

Konkurs został objęty patronatem hon­orowym Prezesa Naczel­nej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczel­nej Rady Pielęg­niarek i Położnych.

Zgłoszenia kandy­datów oraz wszelkie pyta­nia doty­czące konkursu prosimy przesyłać na adres: konkurs@rpp.gov.pl