WYNAJEM POWIERZCHNI W WOLI

7 miesięcy temu

OGŁOSZE­NIE W SPRAWIE WYNA­JMU POWIERZCHNI

SZPI­TAL JOAN­NI­TAS w Pszczynie samorzą­dowa spółka z o.o. ofer­uje wyna­jem pomieszczeń biurowo-​usługowych w miejs­cowości Wola (powiat pszczyński, gmina Miedźna) w dwóch lokalizacjach:

I. BUDYNEK ZLOKALI­ZOWANYWOLI PRZY UL. KOPAL­NI­ANEJ 6, w części cen­tral­nej dwukondy­gna­cyjny, na skrzy­dłach parterowy

• Lokal w cen­tral­nej części budynku (II kondy­gnacja) o powierzchni 303,45 m2 (składa się z pomieszczeń biurowych o pow. 12,76 m2, 2x 13,98 m2, 20,91 m2, 21,42 m2, 21,47 m2, 22,46 m2, 26,20 m2, sali szkole­niowej o pow. 41,63 m2, hollu, zaplecza socjalnego),

• Lokal o powierzchni 100 m2 (handlowo-​usługowy lub magazynowy),

• Lokal o powierzchni 170 m2 (składa się z sali głównej oraz zaplecza soc­jal­nego; doty­chczas służył jako lokal gas­tro­nom­iczny. Niedawno przeprowad­zono w nim remont, stąd też sala sprzedaży nie wymaga dużych nakładów finan­sowych, chyba że nowy najemca wykaże się inną kon­cepcją lokalu),

• Lokal o powierzchni 296,85 m2 (składa się z sali sprzedaży i zaplecza technicznego);

II. BUDYNEK SIED­MIOKONDY­GNA­CYJNY ZLOKALI­ZOWANYWOLI, PRZY ULICY POPRZECZNEJ 1, wyposażony w windę umożli­wia­jącą poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym

• Część lub cała kondy­gnacja budynku o powierzchni od 300650 m2,

• Pomieszczenia biurowe o powierzchni 14,24 m2, 15,05 m2, 31,52 m2 zlokali­zowane na VI piętrze, wyma­ga­jące adaptacji

Pyta­nia doty­czące treści niniejszego ogłoszenia prosimy kierować: – tele­fon­icznie pod numerem: 605 346 683 – mailowo na adres: nieruchomosci@szpital.pszczyna.pl

Pomieszczenia przez­nac­zone na wyna­jem można oglą­dać w dni robocze po uprzed­nim tele­fon­icznym ustal­e­niu ter­minu. Pełna treść ogłoszenia wraz ze zdję­ci­ami w załączeniu.

Ogłosze­nie w sprawie wyna­jmu powierzchni 16 05 0222