WYNAJEM POWIERZCHNI W WOLI

2 miesiące temu

Ogłosze­nie w sprawie wyna­jmu powierzchni.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. ofer­uje wyna­jem pomieszczeń biurowo-​usługowych w miejs­cowości Wola (43225), powiat pszczyński, gmina Miedźna.

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZ­NAC­ZONYCH NA CELE NAJMU

I. Budynek wol­nos­to­jący w części cen­tral­nej dwukondy­gna­cyjny, na skrzy­dłach parterowy, niepod­pi­wnic­zony zlokali­zowany w Woli, przy ul. Kopal­ni­anej 6

  • lokal w cen­tral­nej części budynku (II kondy­gnacja) o powierzchni 303,45 m2
  • lokale na parterze o powierzchni: 19,33 m2, 100 m2, 170 m2, 296,85 m2

II. Budynek sied­miokondy­gna­cyjny (przyziemie, parter i pięć pięter) zlokali­zowany w Woli, przy ulicy Poprzecznej 1, wyposażony w windę umożli­wia­jącą poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym

  • część lub cała kondy­gnacja budynku o powierzchni od 300650 oraz poje­dyncze pomieszczenia biurowe o powierzchni od 15 m2.

Zain­tere­sowanym ofertą najmu prosimy o kon­takt tele­fon­iczny pod numerem: 605 346 683.

Pyta­nia doty­czące treści niniejszego ogłoszenia można kierować również mailowo na adres: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłosze­nie w sprawie wyna­jmu powierzchni Wola