Zasady odwiedzin Pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie w czasie epidemii.

rok temu
IMG 20201020 123407

Prosimy o przestrze­ganie zasad odwiedzin w cza­sie epi­demii COVID-​19.

Zmagamy się z kole­jną falą pan­demii. Każdego dnia w całym kraju obser­wowane są znaczące wzrosty infekcji COVID-​19. Zakażeń przy­bywa także w regionie pszczyńskim, dlat­ego wobec coraz trud­niejszej sytu­acji epi­demicznej Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie uru­chomił miejsca dla chorych z koron­awirusem. Zgod­nie z decyzją Min­is­tra Zdrowia, w placówce obec­nie dostęp­nych jest 25 miejsc dla osób zakaże­niem wirusem SARS-​CoV-​2 (w tym 2 łóżka res­pi­ra­torowe). Łóżka te utwor­zone są na II poziomie zabez­pieczenia szpi­tal­nego. Dodatkowo na Izbie Przyjęć są także 4 miejsca dla Pac­jen­tów z pode­jrze­niem zakaże­nia koron­awirusem – to tzw. łóżka buforowe, odpowiada­jące I poziomowi zabez­pieczenia szpitalnego.

Podob­nie jak pod­czas poprzed­nich fal pan­demii, opieka prowad­zona jest w odi­zolowanej i w pełni zabez­piec­zonej części naszej placówki. Doświad­c­zony per­sonel medy­czny każdego dnia otacza Pac­jen­tów fachową opieką. Zgod­nie z infor­ma­c­jami jakie uzyskaliśmy od Śląskiego Urzędu Wojew­ódzkiego już od środy, 1 grud­nia, lecznica dys­ponować będzie dodatkowymi 12 miejs­cami dla osób z pode­jrze­niem i zakaże­niem wirusem SARS-​CoV-​2 na II poziomie zabez­pieczenia oraz 4 łóżkami na I poziomie zabez­pieczenia dla osób z pode­jrze­niem zakaże­nia. Nato­mi­ast od przyszłego tygod­nia, liczba łóżek ma wzros­nąć o kole­jnych 16 – dzięki czemu szpi­tal dys­ponować będzie łącznie 52 miejs­cami na II poziomie oraz 4 na I poziomie zabez­pieczenia szpitalnego.

Odwiedziny Pac­jen­tów pod­czas pandemii

W związku z coraz poważniejszą sytu­acją epi­demiczną, konieczne jest przestrze­ganie spec­jal­nych zasad odwiedzin pac­jen­tów w szpi­ta­lach. Wprowadzane w obliczu pan­demii ograniczenia wizyt w placówkach w całym kraju, zgod­nie z rekomen­dac­jami resortu zdrowia, są ważnym ele­mentem walki z COVID-​19. W ten sposób zapo­b­iega się rozprzestrzeni­a­niu wirusa i nie naraża osób chorych, osłabionych czy po zab­ie­gach, na ewen­tu­alne ryzyko zaraże­nia poprzez kon­takt z osobami z zewnątrz. Jest to także kluc­zowe z uwagi na zapewnie­nie ciągłości funkcjonowa­nia odd­zi­ałów szpi­tal­nych, aby mogły one stale przyj­mować i leczyć Pac­jen­tów z różnymi schorzeniami.

W trosce o zdrowie Pac­jen­tów hos­pi­tal­i­zowanych pri­o­ry­te­tową decyzją było wprowadze­nie nowych zasad odwiedzin, które obow­iązują od 20 października. Naszym celem jest umożli­wie­nie kon­taktu Pac­jen­tów z bliskimi – przy zachowa­niu obostrzeń i formy odwiedzin zwięk­sza­ją­cych poziom bez­pieczeństwa pan­demicznego. Cały czas udostęp­ni­amy Pac­jen­tom tablety, dzięki którym mogą połączyć się i nie tylko poroz­maw­iać, ale także zobaczyć się z bliskimi.

Wiz­yty oso­biste możliwe są w szczegól­nych sytu­ac­jach, takich jak spotkanie z chorymi w stanie ter­mi­nal­nym lub zagroże­nia życia, a także w sytu­acji, gdy ocena stanu zdrowia pac­jenta wskazuje na pilną konieczność bezpośred­niego kon­taktu z osobą bliską. W każdym przy­padku brany pod uwagę jest stan zdrowia i dobro Pac­jenta. Szpi­tal opra­cował spec­jalne zasady, które poz­wolą przy­go­tować się do spotka­nia i zre­al­i­zować je w ścisłym reżimie san­i­tarnym: odwiedziny są możliwe przez osoby, które są ozdrowień­cami (prze­były zakaże­nie SARS-​CoV-​2 od 11 do 180 dni od pozy­ty­wnego testu PCR), przed­stawią negaty­wny test w kierunku COVID-​19 lub zostały zaszczepi­one prze­ci­wko koron­awiru­sowi. Odwiedziny wyma­gają zgody ordy­na­tora lub lekarza dyżurnego. Ze względu bez­pieczeństwo hos­pi­tal­i­zowanych, osoba odwiedza­jąca nie może mieć objawów infekcji, ani prze­by­wać w izo­lacji lub na kwaran­tan­nie. Po wejś­ciu do szpi­tala konieczne jest umy­cie i dezyn­fekcja rąk, a także założe­nie maseczki zasła­ni­a­jącej usta i nos na cały czas wiz­yty. Osoba odwiedza­jąca zobow­iązana jest również do wypełnienia anki­ety oceny stanu zdrowia i oświad­czenia, które dostępne są na portierni. Pac­jenta może odwiedzić w jed­nym cza­sie tylko 1 osoba.

Jed­nocześnie prag­niemy pod­kreślić, że zarówno wiz­yty oso­biste jak i za pomocą środ­ków łączności muszą odby­wać się z poszanowaniem praw innych osób, szczegól­nie innych Pac­jen­tów, a także per­son­elu Szpi­tala. Rozu­miemy, że pobyt osoby bliskiej w szpi­talu jest sytu­acją trudną. Staramy się być wyrozu­mi­ali dla odwiedza­ją­cych tar­ganych emoc­jami związanymi z niemożnoś­cią bezpośred­niego kon­taktu z bliskimi chorymi. Niestety zdarzały się sytu­acje, w których odwiedza­jący dawali upust swoim emocjom poprzez wyzwiska, szarpanie, groże­nie per­son­elowi i pod­pieranie się mece­nasami kon­tes­tu­ją­cymi wewnętrzne pro­ce­dury. Nie możemy tolerować zachowań, które mogą naruszać god­ność ludzką i stwarzać zagroże­nie dla innych Pac­jen­tów i per­son­elu szpitalnego.

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno Pac­jenci jak i ich bliscy wykażą zrozu­mie­nie dla sytu­acji epi­demicznej, w której obec­nie funkcjonu­jemy. Rozu­miemy, że zarówno Pac­jenci jak i ich bliscy pragną mieć z sobą kon­takt. To bardzo ważny ele­ment ter­apii. Zawsze naszym celem jest dobro Pac­jenta. Jed­nakże kole­jna fala epi­demii powoduje, że musimy kłaść szczególny nacisk na bez­pieczeństwo zdrowotne i orga­ni­zować kon­takt Pac­jenta z jego bliskimi w sposób maksy­mal­nie bez­pieczny dla wszys­t­kich osób hos­pi­tal­i­zowanych w Szpitalu.