Webinar SMOG A ZDROWIE

miesiąc temu
plakat 20 04 2022

20 kwiet­nia zapraszamy na webi­nar „SMOGZDROWIE

Smog to zna­jomy temat, prawda? Owszem, ale nie dla wszys­t­kich… Świado­mości mieszkańców Śląska nt. niskiej emisji jest niestety wciąż na niskim poziomie.

Środowe spotkanie orga­ni­zowane jest przez HEAL Pol­ska oraz Pszczyński Alarm Smogowy. Tem­atem będzie wpływ zanieczyszczeń powi­etrza na zdrowie. Wydarze­nie adresowane jest do środowiska medy­cznego, samorzą­dow­ców i dzi­ałaczy oraz do wszys­t­kich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Pod­czas webi­naru wysłuchamy prelekcji auto­ry­tetów z dziedziny pul­monologii oraz aler­gologii, którzy są członkami kam­panii „Lekarze Dla Kli­matu” ogólnopol­skiego pro­jektu zrzesza­jącego pra­cown­ików medy­cznych oraz ekspertów ds. zdrowia w celu ochrony zdrowia Polek i Polaków przed zanieczyszcze­niem powi­etrza oraz zmi­anami klimatycznymi.

Po wys­tąpi­eni­ach ekspertów przewidziana jest dyskusja z możli­woś­cią zadawa­nia pytań.

Wydarze­nie odbędzie się 20 kwiet­nia w godz.18.3020.00. Konieczna wcześniejsza rejes­tracja pod linkiem: us02web​.zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​03​C​x​U​z​C​l​R​N​m​-​O​R​26​e​UKQcA