Szpital Joannitas na Facebooku.

2 miesiące temu
v1 JPG

Zna­jdź nas na Face­booku! Nowy pro­fil szpitala.

W połowie marca Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie uru­chomił ofic­jalny pro­fil na por­talu Face­book. W ten sposób placówka zapew­nia Pac­jen­tom i mieszkań­com powiatu pszczyńskiego jedną z najsprawniejszych i najwygod­niejszych form kon­taktu. Zapraszamy do śledzenia pro­filu, przeglą­da­nia pub­likowanych postów i udostęp­ni­a­nia ich na swoich tabli­cach. Pro­fil znaleźć można pod adresem: fb​.com/​S​z​p​i​t​a​l​J​o​a​n​n​i​t​a​s​W​p​s​z​c​zynie

Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie sys­tem­aty­cznie pode­j­muje dzi­ała­nia na rzecz poprawy jakości udzielanych świad­czeń zdrowot­nych i wprowadza nowe udo­god­nienia dla Pac­jen­tów. Teraz placówka, chcąc być bliżej mieszkańców i zapewnić im skuteczną oraz wygodną formę kon­taktu, uru­chomiła ofic­jalny pro­fil na Face­booku. Na por­talu szpi­tala prezen­towane są najświeższe infor­ma­cje na temat dzi­ałal­ności placówki, zakresu udzielanych świad­czeń, real­i­zowanych inwest­y­cji i pode­j­mowanych inic­jatyw na rzecz Pac­jen­tów. Prezen­towane są także infor­ma­cje na temat kadry oraz pub­likowane prak­ty­czne komu­nikaty, jak godziny otwar­cia poradni czy dane kon­tak­towe. Pon­adto, odbiorcy mogą zaz­na­jomić się z mate­ri­ałami infor­ma­cyjnymi i eduka­cyjnymi oraz poradami z zakresu ochrony zdrowia i pro­fi­lak­tyki zdrowotnej.

Nowy kanał z pewnoś­cią ułatwi Pac­jen­tom wyszuki­wanie przy­dat­nych infor­ma­cji, a także poz­woli sys­tem­aty­cznie posz­erzać grono odbior­ców, którzy są zain­tere­sowani wiado­moś­ci­ami z codzi­en­nego funkcjonowa­nia placówki. Już teraz pro­fil ma ponad 200 fanów.

Gorąco zachę­camy do śledzenia kanału Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie na Face­booku pod adresem: fb​.com/​S​z​p​i​t​a​l​J​o​a​n​n​i​t​a​s​W​p​s​z​c​zynie