Szpital podpisał porozumienie o współpracy z Zakładem Poprawczym

5 miesięcy temu
porozumienie z logo

Łączą nas wspólne cele!

19 maja Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie pod­pisał porozu­mie­nie o współpracy z Zakła­dem Popraw­czym i Schro­niskiem dla Nielet­nich w Pszczynie-​Łące. Ta inic­jatywa poz­woli na prowadze­nie dzi­ałań wolon­taryjnych o charak­terze pomo­cowym na rzecz Szpi­tala i prze­by­wa­ją­cych w nim pac­jen­tów. Do zadań młodzieży będzie należało wykony­wanie drob­nych prac remon­towych, porząd­kowych, czy opieka nad osobami starszymi.

Dzięki współpracy real­izu­jemy cele prospołeczne jakie przyświecają naszym placówkom. Pier­wszym wyzwaniem dla chłopców będzie pomoc przy wyko­na­niu ławek i sto­lików do zielonego zakątka dla pac­jen­tów Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego.