Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej w Pszczynie

3 miesiące temu
wesoły zielony korytarz z LOGO

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia ze świadczeń

Dzienny Dom Opieki Medycznej zaprasza.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie (obec­nie: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o.) w okre­sie pro­jektu, tj. od 01.12.2019 r. do 31.01.2022 r. real­i­zowała pro­jekt pod nazwą „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej”, finan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Od 01.02.2022 r. z uwagi na brak finan­sowa­nia z innych źródeł spółka ma możli­wość udziela­nia świad­czeń w ramach Pszczyńskiego DDOM jedynie po pobra­niu opłaty za udzielane świad­czenia od uczest­ników lub ich rodzin bez możli­wości gen­erowa­nia dochodu.

Koszt oso­bod­nia wynosi 126,00 zł (opłata w formie zal­iczki). Udzielanie świad­czeń rozpocznie się po zebra­niu grupy min­i­mum 15 osób.

W ramach Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej, w warunk­ach poby­towych zbliżonych do domowych, można sko­rzys­tać z opieki lekarskiej, pielę­gna­cyjnej, opiekuńczej, psy­cho­log­icznej, usług reha­bil­i­ta­cyjnych oraz innych wspo­ma­ga­ją­cych usług medy­cznych i eduka­cyjnych, wyma­ganych stanem zdrowia pac­jenta. Osoby korzys­ta­jące ze świad­czeń będą otrzymy­wać posiłki w trak­cie dzi­en­nego pobytu. Pobyt w placówce możliwy maks. 8 godzin dzi­en­nie w trak­cie którego uczest­nicy otrzy­mują pełné wyżywienie.

Do DDOM przyjęte będą:

– osoby bezpośred­nio po prze­bytej hospitalizacji;

– pac­jenci, którzy w okre­sie ostat­nich 12 miesięcy korzys­tali ze świad­czeń zdrowot­nych z zakresu leczenia szpitalnego;

– osoby, które w oce­nie skali poziomu samodziel­ności „Barthel” mieszczą się w grani­cach 4065 punktów;

– pac­jenci posi­ada­jący prawo do korzys­ta­nia ze świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanej ze środ­ków publicznych.

Skierowanie do DDOM można uzyskać od lekarza POZ oraz w przy­padku pac­jen­tów po hos­pi­tal­iza­cji lekarz udziela­jący świad­czeń w szpitalu.

Osoby zain­tere­sowane uczest­nictwem będą wpisy­wane na listę osób oczeku­ją­cych. Skon­tak­tu­jemy się z Państ­wem po zebra­niu wyma­gal­nej ilości uczestników.

Szczegółowe infor­ma­cje uzyskają Państwo w sekre­taria­cie Szpi­tala tel. 32 611 53 02, email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl