Poradnia Chorób Zakaźnych w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

3 miesiące temu
krew badanie logo

Trwają zapisy na konsultacje

Od 1 czer­wca trwają zapisy na kon­sul­tacje w nowo otwartej Poradni Chorób Zakaźnych w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie, gdzie pac­jenci mogą sko­rzys­tać ze świad­czeń zdrowot­nych z zakresu chorób zakaźnych, takich jak m.in. wiru­sowe zapale­nie wątroby, czy bore­lioza. Porad­nia świad­czy wyłącznie usługi komercyjne.

–W trak­cie pan­demii COVID-​19 znacznie pogorszył się dostęp do badań i kon­sul­tacji, a co za tym idzie do leczenia wielu chorób, w tym – wywołanych przez czyn­niki infek­cyjne. Do chorób tych należy m.in. bore­lioza czy wiru­sowe zapale­nie wątroby typu C – mówi Beata Celińska, lekarz spec­jal­ista chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie i dodaje: – W przyszpi­tal­nej poradni zapewn­imy naszym pac­jen­tom kon­sul­tacje, diag­nos­tykę, lecze­nie, a także pro­fi­lak­tykę chorób wywoły­wanych przez bak­terie, wirusy, pasożyty i grzyby.

Świad­czenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych są niezwykle ważné i niejed­nokrot­nie ratują zdrowie i życie pac­jen­tów. Misją poradni jest również uświadami­anie społeczeństwa w zakre­sie zapo­b­ie­ga­nia zachorowan­iom oraz kon­trolowanie i ograniczanie rozprzestrzeni­a­nia się tych groźnych chorób.

Umów się na wizytę:

Rejes­tracja tele­fon­iczna – od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach: 7:0014:30, tel.: 32 6115303

Nasz zespół:

dr n. med. Beata Celińska – lekarz spec­jal­ista chorób zakaźnych i lekarz chorób wewnętrznych

lek. Piotr Proc­ner – lekarz spec­jal­ista chorób zakaźnych

Cen­nik

Kon­sul­tacja – 170

Zakres opieki Diag­nos­tyka i leczenie:

 • chorób odkleszc­zowych – w tym boreliozy/​neuroboreliozy;

 • diag­nos­tyka i lecze­nie wiru­sowych (ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem WZW A, WZW B, WZW C), autoim­muno­log­icznych zapaleń wątroby i innych chorób tego narządu (toksycznych/​alkoholowych);

 • chorób wysyp­kowych oraz stanów zapal­nych skóry i tkanki podskórnej;

 • powikłań infek­cyjnych związanych z hos­pi­tal­iza­c­jami w tym zakaże­nia Clostrid­iodes difficile;

 • stanów gorączkowych;

 • lim­fadenopatii (pow­ięk­sze­nie węzłów chłonnych);

 • tok­so­plaz­mozy w ciąży;

 • zakażeń dróg odd­e­chowych min: zapale­nia płuc, krztusiec;

 • chorób infek­cyjnych prze­wodu pokar­mowego – biegunek, chorób pasożytniczych;

 • zakażeń układu moczowego;

 • porad­nictwo z zakresu medy­cyny podróży;

 • zakażeń wiru­sowych: mononuk­leozy, cytomegalii;

 • pomoc w zakre­sie porad­nictwa okołotestowego HIV/​AIDS.

W poradni przyj­mowane są osoby powyżej 16 roku życia.