OGŁOSZENIE O POWIERZCHNI DO WYNAJĘCIA – sklep spożywczy w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

2 miesiące temu

OGŁOSZE­NIE O POWIERZCHNI DO WYNA­JĘ­CIA – sklep spożywczy

Prezes Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowej sp. z o.o. ogłasza prze­targ pisemny nieogranic­zony na wyna­jem lokalu użytkowego (pod sklep z artykułami spoży­w­czymi) mieszczącego się w budynku przy ulicy dr. Witolda Antesa 11 w Pszczynie z przez­nacze­niem na prowadze­nie sklepu z artykułami spożywczymi.

 1. Przed­miotem prze­targu jest: wyna­jem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 16,70 m2 zna­j­du­jącego się na parterze budynku Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie przy ulicy dr Antesa 11, który stanowi przed­miot dzierżawy na pod­stawie umowy zawartej pomiędzy Szpi­talem Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dową sp. z o.o. a Powiatem Pszczyńskim. Lokal przez­nac­zony jest do prowadzenia sklepu spoży­w­czego. Lokal wyposażony jest w insta­lacje: elek­tryczną, wodno – kanal­iza­cyjną oraz wentylacyjną.
 2. Ter­min najmu: Umowa najmu zostanie zawarta do 31 grud­nia 2022 r.
 3. Wysokość czyn­szu i ter­min zapłaty: Cena wywoław­cza do prze­targu – miesięczny czynsz najmu w wysokości 500 zł netto za całą powierzch­nię do wyna­ję­cia. Stawka miesięcznego czyn­szu najmu uzyskana w prze­targu pow­ięk­szona o podatek VAT płatna będzie w ter­minie do 14 – tego każdego miesiąca, po otrzy­ma­niu fak­tury. Oprócz czyn­szu Najemca zobow­iązany będzie do ponoszenia opłat za energię elek­tryczną, wodę i kanal­iza­cję obliczane rycza­łtem bądź zgod­nie ze wskaza­ni­ami podlicznika, odpady – według deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta oraz podatek od nieruchomości.
 4. Wysokość wadium: 500 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowej sp. z o.o. PKO Bank Pol­ski 12 1020 2528 0000 0302 0486 5798 w ter­minie do dnia 21 czer­wca 2022 r. Wadium wpła­cone przez wygry­wa­jącego prze­targ zostanie zal­ic­zone na poczet czyn­szu, a wadia wpła­cone przez pozostałych uczest­ników zostaną wypła­cone na konto uczest­nika po złoże­niu prośby na piśmie. Wadium ulega przepad­kowi na rzecz Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowej sp. z o.o. w razie uchyle­nia się uczest­nika, który wygrał prze­targ, od zawar­cia umowy.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisem­nej (wzór for­mu­la­rza ofer­towego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kop­er­cie, opa­tr­zonej pieczątką oferenta, z napisem:

Prze­targ ofer­towy na wyna­jem lokalu użytkowego z przez­nacze­niem na prowadze­nie sklepu spoży­w­czego.” For­mu­larz ofer­towy należy złożyć wraz z następu­ją­cymi załącznikami: – wypis z KRS lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­ności gospo­dar­czej aktu­alne na dzień składa­nia oferty, – zaak­cep­towany przez Oferenta pro­jekt umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 – przedłoże­nie dowodu wpłaty wadium – stosowne pełnomoc­nictwo upoważ­ni­a­jące do reprezen­tacji, w przy­padku osób nie ujawnionych w KRS lub ewidencji dzi­ałal­ności gospodarczej

Oferty należy składać lub przesłać w ter­minie do dnia 21 czer­wca 2022 do godz. 10.00 na adres: Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowa sp. z o.o.
ul. dr Witolda Antesa 11 43200 Pszczyna

 1. Otwar­cie ofert nastąpi 21 czer­wca 2022 r. o godz. 12.00 w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie.
 2. Umowę najmu należy pod­pisać w ciągu 7 dni od czasu zaw­iadomienia Ofer­en­tów o wyniku przetargu.
 3. Orga­ni­za­tor prze­targu zas­trzega sobie prawo zmi­any warunków prze­targu oraz prawo odstąpi­enia od prze­targu bez poda­nia przyczyny.
 4. Dos­tosowanie lokalu oraz aranżacja wnętrza spoczywa na Najemcy.
 5. Odpowiedzial­ność za wyna­j­mowany lokal ponosi w całości Najemca.
 6. Z Reg­u­laminem najmu oraz wzorem umowy można zapoz­nać się w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie ul. dr Witolda Antesa 11 oraz na stronie inter­ne­towej szpi­tala www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl.
 7. Dodatkowych infor­ma­cji można uzyskać w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie ul. dr Witolda Antesa 11 pod nr tele­fonu 32 611 53 00 wewn. 396 lub pod adresem mailowym: dzial.techniczy@szpital.pszczyna.pl.

For­mu­larz ofer­towy sklep spożywczy

Umowa najmu