W Szpitalu Joannitas powstaje Szkoła rodzenia.

3 miesiące temu
wizytówka1

Szpi­tal Joan­ni­tas dla przyszłych Mam i Seniorów

Jak najlepiej przy­go­tować się do porodu? Z pomocą przy­chodzi Szkoła Rodzenia Joan­ni­tas w Pszczynie, która zaprasza przyszłe mamy oraz osoby towarzyszące na cykl ośmiu spotkań z doświad­c­zoną kadrą medy­czną. To szansa na zdoby­cie kom­plek­sowej wiedzy m.in. z zakresu odży­wia­nia, badań, planu porodu, opieki nad noworod­kiem czy lak­tacji. Kam­er­alne grupy i możli­wość indy­wid­u­al­nych kon­sul­tacji zapew­ni­ają intym­ność i możli­wość spoko­jnego przy­go­towa­nia przed pojaw­ian­iem się na świecie długo wyczeki­wanej pociechy. Zapisy ruszyły 1 lipca. Szpi­tal Joan­ni­tas nie zapom­ina także o senio­rach – zielony zakątek dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego to miejsce, gdzie na świeżym powi­etrzu mogą napić się kawy, poroz­maw­iać w cie­niu drzew czy wziąć udział w zaję­ci­ach z fizjoterapii.

To już za chwilę…

Początkowe zaję­cia, prowad­zone przez położné, m.in. doty­czyć będą higieny, zdrowego odży­wia­nia, odpowied­niego doboru ubrań kobi­ety w ciąży oraz doboru akty­wności fizy­cznej przed poro­dem. Uwaga zwró­cona zostanie także na objawy pato­log­iczne, wyma­ga­jące nieco dłuższego pobytu w szpi­talu, stan­dardu opieki około­porodowej i plan porodu. Dodatkowo przyszła mama zostanie poin­for­mowana o koniecznych do wyko­na­nia badaniach.

  • Szpi­tal nieustan­nie szuka nowych rozwiązań mają­cych na celu jak najlep­szą pomoc pac­jen­tom. Jesteśmy dumni z kole­jnych zre­al­i­zowanych pro­jek­tów jakimi są zielony zakątek i szkoła rodzenia. Zielony zakątek przy­go­towany dla seniorów to nasz wyraz sza­cunku i troski o to, by czas spęd­zony przez nich w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym mijał w przy­jem­nej atmos­ferze – mówi dr Katarzyna Micha­lik, Dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie i dodaje – Wiemy, że dla przyszłych mam i ich rodzin to wyjątkowo stre­su­jący czas, dlat­ego wraz z zespołem doświad­c­zonych spec­jal­istów przekazu­jemy kom­plek­sową wiedzę z zakresu położnictwa. Dzięki przy­go­towanym zaję­ciom rodz­ice i ich najbliżsi, oczeku­jący nowego domown­ika, będą mogli ze spoko­jem przy­go­tować się jed­nego z najważniejszych momen­tów w życiu.

Zaczyna się

Kole­jne części zajęć w Szkole Rodzenia Joan­ni­tas to czas na zagad­nienia ściśle związane z momentem porodu. Przyszłe mamy dowiedzą się jakie rzeczy zabrać ze sobą do szpi­tala, a także kiedy zgłosić się do placówki po rozpoz­na­niu zwias­tunów porodu. Rodz­ice zapoz­nają się z prze­biegiem przyję­cia do szpi­tala, tak by ze spoko­jem reagować na nad­chodzące wydarzenia. W tej części szkole­nia będzie okazja do kon­sul­tacji z fizjoter­apeutą uroginekologicznym.

Zaprezen­towane zostaną ćwiczenia odd­e­chowe zmniejsza­jące odczuwanie bólu pod­czas porodu. O swoich rolach i zada­ni­ach pod­czas porodu nat­u­ral­nego dowiedzą się osoby towarzyszące, będące nieoce­nionym wspar­ciem w tym szczegól­nym momen­cie. Pon­adto planowane zaję­cia z lekarzami ginekologii i położnictwa to szansa na zapoz­nanie się z prze­biegiem cię­cia cesarskiego.

  • Szkoła rodzenia to bardzo dobra opcja dla rodz­iców spodziewa­ją­cych się dziecka, szczegól­nie jeżeli jest to ich pier­wsza pociecha. Wiemy, jak wiele czyn­ników wpływa na praw­idłowy prze­bieg porodu oraz pier­wsze tygod­nie opieki nad noworod­kiem. Wraz z per­son­elem szpi­tala skon­struowal­iśmy rozbu­dowany plan zajęć, dzięki któremu rozwiane zostaną wszys­tkie wąt­pli­wości, a żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. – mówi Katarzyna Sieprawska, położna Szpi­tala Joan­ni­tas, koor­dy­na­tor Szkoły Rodzenia Joannitas.

Po porodzie – co dalej?

Po najwięk­szym stre­sie związanym z poro­dem, czas na kwestie związane z poło­giem. Przy­padki lęku przed poro­dem czy depresji poporodowej szczegółowo wyjaśni psy­cholog. Poz­woli to w szer­szym kon­tekś­cie spo­jrzeć na macierzyństwo. Rodz­ice dostaną pakiet infor­ma­cji doty­czą­cych obow­iązkowej doku­men­tacji, spraw urzę­dowych, szczepień oraz pielę­gnacji noworodka. Pier­wsze przewi­janie, spacer czy kąpiel to pro­ces, do którego należy pode­jść z należytą staran­noś­cią i bez stra­chu przed popełnie­niem błędu.

Lekarz neona­tolog zwróci uwagę na możliwe objawy pato­log­iczne nowego członka rodziny oraz tech­niki udzie­le­nia mu pier­wszej pomocy. W takich przy­pad­kach liczy się każda sekunda, a rodz­ice będą wiedzieć jak reagować w takiej sytu­acji. Zaję­cia przy­go­tują mamy na pro­ces karmienia pier­sią. Alter­naty­wne metody karmienia, pobudze­nie lak­tacji, prob­lem bolesnych bro­dawek czy zapale­nie piersi – to tylko niek­tóre zagad­nienia, które położné szpi­tala szczegółowo omówią. Cena za pełen pakiet ośmiu spotkań (m.in. zaję­cia z fizjoter­apeutką urogineko­log­iczną i psy­cholo­giem) oraz mate­ri­ały eduka­cyjne wynosi 390 zł. Każda z uczest­niczek na zakończe­nie kursu otrzyma cer­ty­fikat oraz drobny upominek. Na wszelkie pyta­nia odpowie położna pod nr tele­fonu: 601469355. Można kon­tak­tować się również drogą mailową: szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl

Strefa dla seniora

Poza dzi­ała­ni­ami na rzecz młodych rodz­iców Szpi­tal nie zapom­ina o senio­rach. Zielony zakątek dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego to przy­jemna przestrzeń z kwiatami, stołami i para­so­lami, z której osoby starsze korzys­tać będą mogły w okre­sie od wiosny do jesieni. Pra­cown­icy pszczyńskiego Szpi­tala bardzo zaan­gażowali się w stworze­nie miejsca, w którym będą mogli odpocząć podopieczni ZPO: zakupili kwiaty, don­ice, para­sole dające cień, stoły. Podopieczni Zakładu Popraw­czego i Schro­niska dla Nielet­nich, z którym w ostat­nim cza­sie Szpi­tal pod­pisał porozu­mie­nie, przy­go­towali ławki do zielonego zakątka. Powiat pszczyński przekazał mate­ri­ały potrzebne do przy­go­towa­nia ziel­ników. W zakątku podopieczni będą mogli upraw­iać truskawki, pomi­dorki, zioła. Miejski Zakład Zie­leni przekazał don­ice, kwiaty, ziemię i zad­bał o nasadzenia. Kilku lokalnych przed­siębior­ców również przekazało kwiaty lub drzewka. Wspól­nymi siłami udało się stworzyć piękne miejsce, w którym można zor­ga­ni­zować piknik dla poo­p­iecznych ZPO, wspólne gry i zabawy lub po prostu odpocząć i cieszyć się piękną pogodą. Do zakątka zostały prze­nie­sione zaję­cia z fizjoter­apii, co dla osób spędza­ją­cych więk­szość czasu w szpi­tal­nych murach jest doskon­ałym uroz­maice­niem. We wrześniu planowany jest kon­cert dla podopiecznych Szpi­tala, pod­czas którego wys­tąpi młodzież z Powia­towego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

szczęśliwa mama = szczęśliwe dziecko

Poród to duże wyzwanie.

Zielony zakątek.

Zielony zakątek.