OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania na wykonywanie opisów badań TK.

2 miesiące temu

Wszczę­cie postępowa­nia w sprawie wykony­wa­nia opisów badań TK

Ogłosze­nie o wszczę­ciu postępowa­nia w try­bie konkursu ofert w postępowa­niu na świad­cze­nie usług medy­cznych w postaci: wykony­wa­nia opisów badań TK w opar­ciu o tel­era­di­ologię real­i­zowanych na rzecz Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie

Ogl konkrs SM 8 2022 KO TK opisy sig

zaw­iad kon­cowe SM 8 2022 KO Opisy TK na 12 m cy sig