Dziękujemy! Zakątek Terapeutyczny zwycięskim projektem w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim

2 miesiące temu
wygraliśmy budżet

Wygral­iśmy!

Pro­jekt Zakątka Ter­apeu­ty­cznego o wartości 81,4 tys. zł. zajął pier­wsze miejsce w głosowa­niu Pszczyńskiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego w kat­e­gorii Pro­jekty Lokalne – Śród­mieś­cie. Wszys­tko dzięki Wam, mieszkań­com, których wspar­cie po raz kole­jny okazało się nieza­stą­pi­one. Już wkrótce rozpocznie się I etap prac.

Zakątek Ter­apeu­ty­czny dla pac­jen­tów Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego i mieszkańców uzyskał ponad 300 głosów w tegorocznej edy­cji Pszczyńskiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego, i tym samym został zwycięskim pro­jek­tem dziel­nicy Śród­mieś­cie. Tak wysoki wynik to zasługa mieszkańców Pszczyny, którzy po raz kole­jny udowod­nili, że los seniorów nie jest im obo­jętny. Dzięku­jemy za wszys­tkie głosy!

Dzięki wygranej w Budże­cie Oby­wa­tel­skim, już wkrótce na ter­e­nach zielonych wokół Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie pow­stanie wyjątkowe miejsce dla wszys­t­kich podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego oraz pozostałych pac­jen­tów i mieszkańców. W mal­own­iczym otocze­niu przy­rody zbu­dowane zostaną spec­jalne ale­jki, altana, ławeczki czy budki lęgowe dla ptaków, gdzie osoby starsze będą mogły się zre­lak­sować oraz wziąć udział w zaję­ci­ach plenerowych.

Zakątek Ter­apeu­ty­czny zostanie stwor­zony w taki sposób, aby jak najlepiej odd­zi­ały­wać na wszys­tkie zmysły pac­jen­tów: powonienia, dotyku, wzroku i słuchu. To ważné, ponieważ obcow­anie z naturą oraz bliski kon­takt z przy­rodą ma nieba­gatelny wpływ na pro­ces leczenia i rekon­wales­cencji, szczegól­nie u osób starszych.

- Dzięku­jemy wszys­tkim mieszkań­com Pszczyny za głosy odd­ane na pro­jekt Zakątka. To dla nas bardzo dużo znaczy i pokazuje, że pszczyńscy seniorzy mogą liczyć na wspar­cie z każdej strony. Dzięku­jemy szczegól­nie przy­ja­ciołom Szpi­tala, a także nieza­wod­nemu per­son­elowi, którego zaan­gażowanie w stworze­nie pro­jektu pomogło nam wygrać. Teraz przyszedł czas na kole­jny krok, czyli przy­go­towanie właś­ci­wego pro­jektu budowlanego, abyśmy mogli jak najszy­b­ciej utworzyć Zakątek Ter­apeu­ty­czny na tere­nie szpi­tala – mówi dr Katarzyna Micha­lik, dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy Szpi­tala Joan­ni­tas to miejsce, w którym przewlekle chorzy seniorzy zna­j­dują pomoc. Często niepo­trafiący samodziel­nie funkcjonować pac­jenci są tu pod opieką najlep­szych spec­jal­istów: pielęg­niarek, opiekunek, ter­apeutów, reha­bil­i­tan­tów, lekarzy oraz innych osób. Dos­tosowana do indy­wid­u­al­nych potrzeb ter­apia zaję­ciowa, reha­bil­i­tacja oraz lecze­nie, to tylko część z tego, co ofer­uje pszczyński ZPO. Prze­by­wa­jący tu seniorzy doce­ni­ają liczne inic­jatywy orga­ni­zowane przez pra­cown­ików Zakładu, takie jak orga­ni­zowanie urodzin, Dnia Babci i Dzi­adka, Wig­ilii, Walen­tynek, Mikoła­jek, pod­czas których starsi pac­jenci piszą listy do św. Mikołaja, czy ostat­nio zajęć z muzykoter­apii. Wszys­tko to w trosce o zdrowie seniorów – zarówno fizy­czne, jak i psychiczne.

fot. M. Cyran – Muzeum Zamkowe w Pszczynie