Całodobowe świadczenie usług transportu pojazdem sanitarnym

3 lata temu

Całodobowe świad­cze­nie usług trans­portu pojaz­dem san­i­tarnym dla Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPI­TAL POWIA­TOWYPSZCZYNIE.

Prze­targ nieogranic­zony o wartości poniżej 221 000 tys. euro

Data: 14.01.2019r.

Ogłosze­nie trans­port san­i­tarny SIWZ, Załaczniki trans­port sanitarny

Data: 22.01.2019r.

Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia Pyta­nia, Wyjas­nienia, Modyfikacje

Data: 28.01.2019r.

INFOR­MA­CJAOTWAR­CIA sig

Data: 12.02.2019r.

wybór sig

Unieważnie­nie sig