ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w zakresie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych…

3 lata temu

ZAPROSZE­NIE DO ZŁOŻE­NIA OFERTY na świad­cze­nie usług w zakre­sie wyko­na­nia pomi­arów insta­lacji elek­trycznych i badanie insta­lacji odgro­mowych oraz natęże­nia oświ­etle­nia dla Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Zapy­tanie ofer­towe KO/​17/​2019

Składanie ofert do dnia 27.03.2019 do godz. 10.00

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty pomi­ary insta­lacji elektrycznych

Zał 1 For­mu­larz oferty

Zał 2 Wzór umowa

Data: 27.03.2019r.

wybór pomiar instalacji