Konkurs ofert w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię

3 lata temu

Konkurs nr 2/​2019/​DO w zakre­sie wykony­wa­nia opisów badań tomo­grafii kom­put­erowej w opar­ciu o tel­era­di­ologię dla pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie

Data:19.03.2019r.

Konkurs 2 Teleradiologia

Data: 26.03.2019r.

Pyta­nia, Wyjaśnienia, Modyfikacje

Data: 27.03.2019r.

Przedłuże­nie ter­minu tel­era­di­olo­gia sig

Data: 01.04.2019r.

Unieważnie­nie sig