Dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej…

3 lata temu

Prze­targ nieogranic­zony o wartości poniżej 221 000 euro.

Dostawy asorty­mentu niezbęd­nego do przeprowadzenia zabiegów oper­a­cyjnych na Odd­ziale Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej dla Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPI­TAL POWIA­TOWYPSZCZYNIE

Data: 26.03.2019r.

Ogłosze­nie o zamówieniu

SIWZ, załączniki

Data: 02.04.2019r.

Pyta­nia, Wyjaśnienia sig

Data: 05.04.2019r.

INFOR­MA­CJAOTWAR­CIA sig

Data: 09.04.2019r.

wybór sig