Konkurs ofert w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię_​POWTÓRKA

3 lata temu

Konkurs nr 2/​2019/​DO/​P w zakre­sie wykony­wa­nia opisów badań tomo­grafii kom­put­erowej w opar­ciu o tel­era­di­ologię dla pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Oferty należy składać do dnia 9.04.2019r. do godz. 10.00 w Sekre­taria­cie lub kore­spon­den­cyjnie na adres siedz­iby: ul. Antesa 11 43200 Pszczyna, (w przy­padku przesyła­nia oferty kore­spon­den­cyjnie, liczy się data otrzy­ma­nia oferty).

Data: 01.04.2019r.

Konkurs 2 Tel­era­di­olo­gia POWTÓRKA

Data: 3.04.2019r.

Pyta­nia, Wyjaśnienia, Mody­fikacja tel­era­di­olo­gia P sig

Zał 23 For­mu­larz oferty, Oświad­czenia zmi­ana P

Data: 5.04.2019r.

Pyta­nia, Wyjaśnienia, Mody­fikacja tel­era­di­olo­gia P 2 sig

Zał 4 Umowa tel­er­di­olo­gia wzór zmiana

Data: 11.04.2019

Zaw­iadomie­nie o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty sig