Najem powierzchni reklamowych

3 lata temu

Ogłosze­nie w sprawie powierzchni reklamowych

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43200 Pszczyna zaw­iadamia o możli­wości składa­nia ofert na wyna­jem powierzchni dla celów reklam­owych (plakaty, banery).

Powierzch­nia reklam­owa: wydzielona część ogrodzenia dzi­ałki od strony ul. Kor­fan­tego, 43200 Pszczyna min­i­malna powierzch­nia najmu 3,75m², co stanowi powierzch­nię jed­nego przęsła ogrodzenia (maksy­malna ilość dostęp­nych przęseł: 24).

Warunki ogólne:

 1. Oferty należy składać w Kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie (43200), ul. Antesa 11 (I piętro, budynek administracji).

 2. Ofertę należy sporządzić zgod­nie z wzorem stanow­ią­cym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 3. Przed złoże­niem oferty każdy z ofer­en­tów ma prawo dokonać wizji obiektu. Powierzch­nie określone jako przed­miot najmu, możliwe są do obe­jrzenia po uprzed­nim ustal­e­niu ter­minu z Dzi­ałem Admin­is­tracji Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43200 Pszczyna, nr tel. 32 214 83 00

 4. Miesięczna stawka czyn­szu najmu za powierzch­nię jed­nego przęsła wynosi 121,95 zło­tych netto (słownie: sto dwadzieś­cia jeden zło­tych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pow­ięk­szona o należny podatek VAT, w wysokości zgod­nej z obow­iązu­ją­cymi przepisami.

 5. Maksy­malny wymiar mate­ri­ału reklam­owego możli­wego do umieszczenia na jed­nym przęśle: 250 cm x 150 cm.

 6. Ogłasza­jący zas­trzega sobie prawo zmi­any warunków ogłoszenia oraz prawo odstąpi­enia od ogłoszenia bez poda­nia przyczyny.

Infor­ma­cje dodatkowe:

 1. Powierzch­nie reklam­owe mogą być wyna­jęte pod reklamy/​ogłoszenia infor­ma­cyjne, których treść lub forma nie jest sprzeczna z prawem, nie narusza ogól­nie stosowanych norm moral­nych lub zasad współży­cia społecznego. Wyna­j­mu­jący może odstąpić od pod­pisa­nia umowy najmu jeśli dzi­ała­nia, bądź wiz­erunek Najemcy nie jest do pogodzenia z zasadami i celami funkcjonowa­nia Wynajmującego.

 2. Wyna­j­mu­jący infor­muje, że ofer­owana powierzch­nia nie podlega naj­mowi w celach politycznych/​wyborczych.

 3. Wyna­j­mu­jący odd­aje Najemcy do uży­wa­nia powierzch­nię reklam­ową na czas określony, nie krót­szy niż na okres 12 miesięcy, licząc od dnia pod­pisa­nia umowy.

 4. Umowy najmu zaw­ier­ane będą na bieżąco, po ustal­e­niu szczegółowych warunków najmu (lokaliza­cji naj­mowanej przestrzeni)

 5. Najemca zobow­iązuje się do zain­stalowa­nia reklamy, mate­ri­ału infor­ma­cyjnego we włas­nym zakre­sie i w ustalonej lokaliza­cji, w sposób nie pog­a­rsza­jący powierzchni reklam­owej i nie zagraża­jący innym osobom, zgod­nie z przepisami bhp oraz p.poż, a także utrzy­ma­nia ich w stanie estetycznym.

 6. Wszelkie nakłady ze zwykłym użytkowaniem powierzchni reklam­owej obciążają Najemcę.

 7. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzial­ność za szkody na osobach i rzeczach wyrząd­zone przez reklamę/​ogłoszenie informacyjne.

 8. Pyta­nia doty­czące treści niniejszego ogłoszenia można kierować mailowo na adres: kancelaria@szpital.pszczyna.pl lub pod numerem tel. 32 214 83 00.

Zał 1 For­mu­larz ofer­towy reklamy

wzór umowy reklamy