Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę pieluchomajtek oraz podkładów higienicznych.

3 lata temu

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty na sprzedaż i dostawę pielu­choma­jtek oraz pod­kładów higien­icznych zgod­nie ze Specy­fikacją asortymentowo-​ilościowa określoną w Załączniku nr 2

Numer sprawy: KO/​41/​2019

Data: 27.06.2019r.

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty sig

Zał 1 For­mu­larz oferty

Zał 2 Specy­fikacja asortymentowo-​ilościowa

Zał 3 wzór umowy

Ter­min na zadawanie pytań doty­czą­cych przed­miotu zamówienia wyz­nac­zono do dnia 01.07.2019r. do godz. 12:00.

Składanie ofert do dnia 03.07.2019 do godz. 12.00

Data:28.06.2019r.

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty zmi­ana sig