Specjalizacje lekarzy

3 lata temu

Nasz szpi­tal może już ksz­tał­cić ginekologów!

Niegdyś pszczyński szpi­tal znany był z tego, że jest doskon­ałą bazą dydak­ty­czną dla lekarzy. Chcielibyśmy, żeby ponownie stał się źródłem wiedzy i inspiracji dla kole­jnych pokoleń medyków. Wprawdzie, jak głosi przysłowie – nie od razu Rzym zbu­dowano – to jed­nak chcemy pokony­wać bari­ery i małymi krokami zdoby­wać szczyty. Dlat­ego też złożyliśmy do Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego wnioski o możli­wość prowadzenia szkoleń spec­jal­iza­cyjnych lekarzy. Są one obec­nie anal­i­zowane, jed­nak jeden z nich przeszedł już wery­fikację pozytywnie.

Zatem, mamy zaszczyt poin­for­mować, że Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie może prowadzić szkole­nie spec­jal­iza­cyjne lekarzy, którzy planują pod­jąć spec­jal­iza­cję w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Serdecznie zapraszamy lekarzy do pod­ję­cia szkole­nia w naszym Odd­ziale ginekologiczno-​położniczym!