Wyjątkowy spektakl na rzecz szpitala!

3 lata temu

Niedługo odbędzie sie spek­takl chary­taty­wny na rzecz szpitala

W drugiej połowie października tego roku odbędzie się wyjątkowa pre­miera przed­staw­ienia dla dzieci, w którym aktorami są samorzą­dowcy związani z powiatem pszczyńskim i Gminą Pszczyna. Spek­takl nosi tytuł „Bajka na nie­pogodę” i jego celem jest zebranie pieniędzy na spec­jal­isty­czny sprzęt dla odd­zi­ału neona­to­log­icznego – głow­icy do ultra­sono­grafu wyko­rzysty­wanego na odd­ziale dla maluszków.

Bajka na nie­pogodę” to ciepła his­to­ria z morałem o zaskaku­jącej przy­jaźni i życ­zli­wości. Wys­tąpi w niej kilku­nastu samorzą­dow­ców z powiatu pszczyńskiego, m.in. wło­darze powiatu, radni miejscy i powia­towi oraz dyrek­torzy i kierown­icy pszczyńs­kich jed­nos­tek samorządowych.

Gorąco zapraszamy!

Har­mono­gram występów:

20 października (niedziela) – pre­miera spek­taklu – godz. 16.00 Pszczyńskie Cen­trum Kul­tury, bilety do naby­cia w sekre­taria­cie PCKul-​u, ul. Pias­towska 1

27 października (niedziela) – godz. 17.00, sala wid­owiskowa Gmin­nego Domu Kul­tury w Kobiórze, ul. Cen­tralna 16, bilety do naby­cia w sekre­taria­cie GDK

17 listopada (niedziela) – godz. 17.00, sala wid­owiskowa Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Pawłow­icach, ul. Zjed­noczenia 67

23 listopada (sob­ota) – godz. 17.00, sala Urzędu Gminy w Goczałkowicach-​Zdroju, ul. Szkolna 13

24 listopada (niedziela) – godz. 17.00, sala wid­owiskowa Domu Kul­tury w Woli, ul. Pszczyńska 110

1 grud­nia (niedziela) – godz. 17.00, sala wid­owiskowa Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Obsada spek­taklu:

Bar­bara Ban­doła – starosta pszczyńska

Damian Cieszewski – wices­tarosta pszczyński

Grze­gorz Wanot – członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Marek Dutkowski – wiceprze­wod­niczący Rady Miejskiej i skarb­nik powiatu

Maria Szostak, Grze­gorz Kucz­era, Michał Pudełko, Arka­diusz Gar­diasz – radni miejscy i powiatowi

Bernadeta Sojka-​Jany, Iwona Spora, Joanna Cza­kańska, Marcin Bienioszek, Teresa Woj­tanow­icz, Zbig­niew Zyw­ert i Dorota Zyw­ert – dyrek­torzy, kierown­icy i pra­cown­icy jed­nos­tek samorządowych

Sce­nar­iusz: Marta Kwiek

Reży­se­ria: Mirosława Gad

Scenografia: Jan Żur oraz Mag­dalena Kunysz-​Pudełko