Zapraszamy na wspaniałe muzyczne wydarzenie!

3 lata temu

NutkiKon­cert młodych artystów

Wielu mieszkańców Pszczyny i okolic nar­o­dz­iło się w pszczyńskim szpi­talu. Również znakomita więk­szość młodych artys­tów Sto­warzyszenia Edukacji Artysty­cznej Ogniska Muzy­cznego w Pszczynie przy­witało świat w naszym szpi­talu. Dziś ci utal­en­towani ludzi chcą zagrać kon­cert chary­taty­wny na rzecz szpi­tala. Ogromną radoś­cią napawa fakt, że młodzi twórcy z opieku­nami chcą przy­czynić się do roz­woju szpitala.

Serdecznie dzięku­jemy i gorąco zapraszamy na wspani­ały koncert:

Zaprosze­nie – mate­riał filmowy

„Nar­o­dziny Gwiazd”

29 listopada 2019 r.

godz. 18.00

sala wid­owiskowa Pszczyńskiego Cen­trum Kultury