Ogłoszenie o powierzchni do wynajęcia

2 miesiące temu

Powierzch­nia do wyna­ję­cia pod aptekę ogóln­o­dostępną, całodobową

Prezes Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. ogłasza możli­wość wyna­ję­cia powierzchni zna­j­du­ją­cych się na parterze budynku przy ulicy dr. Witolda Antesa 11 w Pszczynie z przez­nacze­niem na prowadze­nie apteki ogóln­o­dostęp­nej całodobowej

Przed­miotem ogłoszenia jest wyna­jem powierzchni użytkowej 167,40 m2 zna­j­du­ją­cych się na parterze budynku Szpi­tala Powia­towego przy ulicy dra Witolda Antesa 11, który stanowi przed­miot dzierżawy na pod­stawie umowy zawartej pomiędzy Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. a Powiatem Pszczyńskim. Powierzch­nia przez­nac­zona jest do prowadzenia apteki ogóln­o­dostęp­nej całodobowej. Lokal wyposażony jest w insta­lacje: elek­tryczną oraz wodno – kanal­iza­cyjną. Naj­mowana powierzch­nia wymaga adap­tacji w zakre­sie dos­tosowa­nia do przepisów Ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. Prawo far­ma­ceu­ty­czne zarówno pod wzglę­dem konieczności przeprowadzenia prac adap­ta­cyjnych pod wzglę­dem budowlanym, jak i konieczności uzyska­nia zgody na wydanie przez wojew­ódzkiego inspek­tora far­ma­ceu­ty­cznego zez­wole­nia na prowadze­nie apteki ogóln­o­dostęp­nej z pominię­ciem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b Ustawy z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. Prawo far­ma­ceu­ty­czne. Ist­nieje możli­wość rozliczenia kosztów adap­tacji z kwotą czynszu.

Oprócz czyn­szu Najemca zobow­iązany będzie do ponoszenia opłat za energię elek­tryczną, energię cieplną, wodę i kanal­iza­cję, zgod­nie z wylic­zonym rycza­łtem lub pro­por­cjon­al­nie do naj­mowanej powierzchni lokalu, odpady – według deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta, odpady medy­czne oraz podatek od nieruchomości.

Dodatkowe infor­ma­cje można uzyskać pod nr tel. 32 214 83 00

Zain­tere­sowani mogą złożyć swoje oferty pisem­nie do dnia 6 grud­nia 2019 r. na adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie ul. dr Antesa 11 43200 Pszczyna

ogłosze­nie o powierzchni do wynajęcia

Klauzula infor­ma­cyjna najem