Kolejne możliwości przed nami.

3 lata temu

Choć upłynęło dopiero niecałe pół­torej roku dzi­ałal­ności naszego szpi­tala, możemy pochwalić się kole­jnymi sukce­sami naukowymi. Uzyskaliśmy akredy­tację do prowadzenia szkole­nia spec­jal­iza­cyjnego lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie geri­atrii. Trak­tu­jemy to jako wyrazy prawdzi­wego uzna­nia dla naszego per­son­elu medy­cznego, którego doświad­cze­nie może być przekazane młod­szym stażem lekarzom.