Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

OIOM Pszczyna

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: II
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – lek. Anna Antes-​Żupa

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – mgr Mał­gorzata Karbownik

Kon­takt do Odd­zi­ału anestezjologii i inten­sy­wnej terapii

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 16 pielęgniarki

tel. 32 611 53 15 sekre­tariat medyczny

Odd­ział anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii (OAiT) SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się na drugim piętrze niskiego budynku i dys­ponuje 7 stanowiskami inten­sy­wnej terapii.

Dzi­ała w opar­ciu o stan­dard orga­ni­za­cyjny w dziedzinie anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii. Oznacza to, że ustalone są pewne sposoby postępowa­nia w zakre­sie anestezji, inten­sy­wnej ter­apii, resus­cy­tacji, sedacji oraz leczenia bólu nieza­leżnie od jego przy­czyny, które mają zas­tosowanie na oddziale.

Odd­ział anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii pszczyńskiego szpi­tala umiejs­cowiony jest w bliskim sąsiedztwie bloku oper­a­cyjnego, na którym zna­j­duje się kilka stanowisk znieczu­le­niowych i stanowisko nad­zoru poznieczuleniowego.

OIOM

Odd­ział zapew­nia komu­nikację z wszys­tkimi odd­zi­ałami szpi­tal­nymi. Na odd­ziale pracuje wyk­wal­i­fikowany per­sonel lekarsko-​pielęgniarski.

Na odd­ziale lec­zone są takie schorzenia jak niewydol­ność odd­e­chowa, niewydol­ność krąże­nia, choroby cen­tral­nego układu ner­wowego, urazy wielonarzą­dowe. Lecze­nie pac­jen­tów ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny, dlat­ego też w razie potrzeby zapewnione są kon­sul­tacje z lekarzami innych spec­jal­ności. Nato­mi­ast jeśli pac­jent nie wymaga już inten­sy­wnej ter­apii, to opiekę nad nim prze­j­mują inne odd­zi­ały szpitalne.

Najczęś­ciej wykony­wane zabiegi to: wenty­lacja mechan­iczna, ter­apia nerkoza­stępcza, bron­chofiberoskopia układu odd­e­chowego, cewnikowanie naczyń żyl­nych i tęt­niczych, tra­cheotomie, drenaż jamy opłuc­nowej, lecze­nie bólu.

Kon­takt do Odd­zi­ału anestezjologii i inten­sy­wnej terapii

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 16 pielęgniarki

tel. 32 611 53 15 sekre­tariat medyczny