Oddział chirurgii ogólnej i laparoskopowej

Szpital w Pszczynie. Chirurgia. Czasem niezbędna jest interwencja chirurgiczna.

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: III
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – dr n. med. Krzysztof Skowronek

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – Mag­dalena Sinka

Kon­takt do Odd­zi­ału chirurgii ogól­nej i laparoskopowej

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 31 pielęgniarki

tel. 32 611 53 30 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział chirurgii ogól­nej i laparoskopowej SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE mieści się na trzecim piętrze wysok­iego budynku szpi­tala i posi­ada 18 łóżek.

Odd­ział przyj­muje pac­jen­tów w celu diag­nos­tyki oraz leczenia chirur­gicznego. W odd­ziale wykonuje się zabiegi zarówno metodą trady­cyjną, jak i metodą chirurgii małoin­wazyjnej – laparoskopową.
Przeprowadza oper­acje i zabiegi w obrę­bie prze­wodu pokar­mowego, dróg żół­ciowych, gruc­zołów dokrewnych. Wykonuje się również oper­acje przepuk­lin oraz małe zabiegi naczyniowe. Oper­acje i zabiegi wykony­wane są przez wyk­wal­i­fikowanych zespół chirurgów.

Zobacz też: